Visa

Viðskiptaskilmálar Landsbankans hf. fyrir Visa kreditkort

Nr. 1523-02  |  Febrúar 2016

1 Aðilar

1.1 Aðilar að þessum skilmálum eru handhafi kreditkorts (hér eftir “korthafi”),  Landsbankinn hf. sem er útgefandi kortsins (hér eftir “bankinn” eða “útgefandi”) og Valitor hf. (hér eftir Valitor).

2 Um Landsbankann hf.

2.1 Landsbankinn er alhliða banki og rekur útibú víðsvegar um landið.

2.2 Helstu upplýsingar um Landsbankann:
Landsbankinn hf.
Austurstræti 11
155 Reykjavík
Sími: 410 4000
Kt. 471008-0280

3 Umsókn og útgáfa korts

3.1 Umsækjandi um Visa kreditkort (hér eftir nefnt „kort”) skal beina umsókn um kort til Landsbankans. Umsókn má fylla út á vefnum, s.k. vefumsókn og senda bankanum með rafrænum hætti eða ganga frá umsókn skriflega í útibúi bankans. Landsbankinn er útgefandi kortsins og er tengdur greiðslukerfi Valitors hf. Valitor annast útgáfu korta og færslumiðlun fyrir hönd útgefanda á hans ábyrgð.

3.2 Landsbankinn áskilur sér rétt til að leita allra upplýsinga sem nauðsynlegar eru að hans mati til að afgreiða umsókn, þ.m.t. upplýsingar um fjárhagsmálefni umsækjanda, sem til eru hjá útgefanda og kreditkortafyrirtæki. Heimilt er að hafna umsókn án þess að tilgreina ástæðu.

3.3 Áður en kort er gefið út eða hvenær sem útgefandi fer fram á slíkt, skal umsækjandi leggja fram fullnægjandi tryggingu að mati útgefanda, fyrir skilvísum greiðslum úttekta með korti.

3.4 Kort gilda til fyrirfram ákveðins tíma og eru til notkunar innanlands og utan samkvæmt ákvæðum skilmála þessara, notkunarheimildum, reglum útgefanda og kreditkortafyrirtækis eins og þær eru hverju sinni.

3.5 Öll kort eru með mynd af korthafa, sem hann hefur lagt fram með umsókn eða til er í gagnagrunni Reiknistofu bankanna (Rb). Myndir sem afhentar eru með umsókn eru varðveittar í gagnagrunni Reiknistofu bankanna. skv. reglum viðkomandi útgefanda.

4 Samþykki viðskiptaskilmála Landsbankans hf. fyrir Visa kreditkort

4.1 Með því að samþykkja viðskiptaskilmála vefumsóknar, með undirritun umsóknar við móttöku kortsins eða með fyrstu notkun kortsins, samþykkir umsækjandi að fylgja í hvívetna skilmálunum. Áður en væntanlegur korthafi samþykkir skilmálana ber honum að kynna sér þá vandlega.

5 Notkun og varðveisla korts

5.1 Korthafa ber að rita nafn sitt á kortið við móttöku og hefur hann einn heimild til að nota það.

5.2 Kortið veitir rétt til úttektar á vöru og þjónustu hjá þeim sölu- og þjónustuaðilum sem taka við kortum. Við úttekt á vöru og þjónustu skal korthafi rita nafn sitt með eigin hendi á sölunótu eða skrá sjálfur sérstakt leynilegt og persónulegt innsláttarnúmer sitt, PIN-númer, fari sölu- eða þjónustuaðili fram á slíkt. Með áritun á sölunótu eða innslætti á PIN-númeri samþykkir korthafi þau viðskipti sem tilgreind eru á sölunótunni. Korthafi getur tekið út reiðufé með kortinu í þeim bönkum, sparisjóðum og hraðbönkum sem bjóða korthöfum slíka þjónustu.

5.3 Sé kortið notað í hraðbönkum eða öðrum sjálfsafgreiðslutækjum kemur PIN-númer í stað undirskriftar korthafa á sölunótu. Korthafa er hvorki heimilt að láta PIN-númer sitt öðrum í té né geyma það með kortinu. Korthafi skal ekki geyma PIN-númer í veski sínu, í farsíma eða með öðrum rafrænum búnaði eða nokkrum öðrum hætti sem er aðgengilegur öðrum. Varðveiti korthafi PIN-númer ekki með öruggum hætti, sbr. framangreint, telst það vera stórfellt gáleysi. Korthafa ber ávallt að gæta þess að enginn sjái þegar hann slær inn PIN-númer sitt.

5.4 Korthafi er ábyrgur fyrir öllum úttektum sem staðfestar eru með undirritun eða PIN-númeri, nema þegar korthafi sannar að vara eða þjónusta hafi ekki verið afhent.

5.5 Korthafi getur stofnað til greiðsluþjónustusamninga með korti sínu um boð-, rað- og léttgreiðslur, hjá söluaðilum sem það bjóða og skv. þeim reglum sem útgefandi setur um þá þjónustu. Útgefanda og Valitor er heimilt að synja korthafa um slíka þjónustu.

5.6 Korthafi er ábyrgur fyrir varðveislu kortsins þannig að óviðkomandi aðili geti ekki komist yfir það, enda ber honum að gæta þess á sama örugga hátt og peninga, tékka og annarra verðmæta.

5.7 Úttektir korthafa í erlendri mynt eru umreiknaðar í íslenskar krónur á því gengi sem í gildi er þegar færslan berst Valitor í greiðsluskiptum milli landa. Ásamt því greiðir korthafi sérstakt úttektargjald, skv. verðskrá bankans eins og hún er hverju sinni. Viðmiðunargengi Visa má finna á vef bankans, www.landsbankinn.is og á vef Valitors, www.valitor.is.

5.8 Skiladagur erlendrar færslu frá söluaðila til færsluhirðis ákvarðar á hvaða kortatímabil úttekt færist. Innlendar færslur miðast við færsludag.

5.9 Athygli er vakin á því að notkun korts í gjaldeyrisviðskiptum fellur undir upplýsingaskyldu samkvæmt lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál og reglugerð eða reglum sem settar eru samkvæmt þeim.

6 Hámarksúttekt og færslutímabil

6.1 Viðskipti með kort eru bundin við ákveðnar hámarksfjárhæðir í hvert sinn. Hámarksfjárhæðir eru mismunandi eftir sölu- og þjónustuaðilum. Söluaðilar geta sótt um heimild hjá Valitor til að fara yfir viðkomandi hámarksfjárhæðir í tilteknum viðskiptum.

6.2 Hvert kort hefur hámarksúttektarheimild óháða úttektartímabili. Heimildin er ákveðin af útgefanda og korthafi skuldbindur sig til að nota kortið ekki umfram tilgreinda hámarksheimild.

6.3 Hámarksfjárhæð heimilaðrar peningaúttektar kemur fram á vef útgefanda og ákvarðast m.a. af tegund korts og úttektarmörkum korthafa.  Inneign á fyrirframgreiddu korti jafngildir úttektarheimild þess á hverjum tíma.

6.4 Almennt færslutímabil, sem reikningsyfirlit korthafa miðast við, er frá 27. degi mánaðar til 26. dags næsta mánaðar að báðum dögum meðtöldum.

7 Greiðsluskil

7.1 Útgefandi hefur heimild til að færa á reikningsyfirlit korthafa allar úttektir sem berast á kort hans og er hann ábyrgur fyrir greiðslu þeirra.

7.2 Útgefandi sendir korthöfum mánaðarlega eða birtir rafrænt í netbanka viðskiptavinar reikningsyfirlit yfir úttektir tímabils, sem gjaldfalla á næsta eindaga og ber að greiða viðkomandi útgefanda að fullu í síðasta lagi 2. dag hvers mánaðar. Sé sá dagur almennur lokunardagur banka og sparisjóða færist eindaginn til næsta afgreiðsludags. Hafi greiðsla ekki borist innan þess tíma skulu greiðast dráttarvextir frá eindaga til greiðsludags, eins og þeir eru auglýstir af Seðlabanka Íslands á hverjum tíma.

7.3 Hafi korthafi veitt útgefanda heimild til skuldfærslu úttektar á viðskiptareikning sinn verður hún gerð á eindaga kortareiknings.  Úttektir korthafa eru vaxtalausar fram að eindaga.

7.4 Verði  um vanskil að ræða hjá korthafa áskilur útgefandi sér fullan rétt til að loka kortinu og setja skuldina í lögfræðilega innheimtu á kostnað korthafa.

7.5 Sé um Veltikort að ræða skal korthafi ávallt greiða að lágmarki 5% af útistandandi skuld auk vaxta, þó aldrei lægri fjárhæð en 5.000 kr. Skilyrði er að staða kortareiknings sé undir heimildarmörkum eftir greiðslu á eindaga og bætist sú fjárhæð við lágmarksfjárhæð við þær aðstæður.  Korthafi getur eftir hentugleika greitt hærri fjárhæð inn á skuld sína. Ef korthafi stendur ekki í skilum með lágmarksfjárhæðir telst skuldin öll vera í vanskilum og ber dráttarvexti skv. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. Skuldavextir eru breytilegir og háðir ákvörðun útgefanda. Breytingar á skuldavöxtum má sjá í vaxtatöflu Landsbankans sem er aðgengileg á vef bankans, www.landsbankinn.is.

8 Villur og ábyrgð

8.1 Telji korthafi að kort hans hafi verið notað með sviksamlegum hætti ber honum að tilkynna það án tafar til útgefanda eða greiðslukortafyrirtækjanna.  Í öllum tilvikum þegar grunur um sviksamlega eða óheimila kortanotkun er fyrir hendi ber útgefanda eða greiðslukortafyrirtækjunum að loka korti og korthafa að afhenda kortið til útgefanda eða greiðslukortafyrirtækjanna. Korthafi ber ekki tjón vegna úttekta sem hann á ekki sannarlega aðild að. Korthafa ber skylda til að aðstoða greiðslukortafyrirtækin og útgefanda við vinnslu málsins og lágmarka tjónið eins og kostur er.

8.2 Hafi korthafi athugasemdir við reikningsyfirlit sitt ber honum að tilkynna það útgefanda innan 10 daga frá eindaga greiðslu. Eftir 30 daga frá eindaga greiðslu er útgefandi ekki lengur ábyrgur fyrir leiðréttingu á færslu.

8.3 Þrátt fyrir ákvæði 8.1. og 8.2. hér að framan hefur korthafi að hámarki 13  mánuði til að gera athugasemdir við reikningsyfirlit. Hinn lengdi tímafrestur gildir þó aðeins ef korthafi getur sannað að útgefandi eða greiðslukortafyrirtækin hafi ekki uppfyllt skilyrði liðar 7.2. um aðgengi korthafa að reikningsyfirliti.

8.4 Ef söluaðili er ófús eða ófær um að inna af hendi þá þjónustu sem korthafi hefur greitt fyrir, atburði er aflýst eða söluaðili hættur rekstri, getur korthafi sent skriflega kvörtun til útgefanda allt að 90 dögum eftir að afhending vöru eða þjónustu átti að eiga sér stað. Kvörtuninni skulu fylgja fullnægjandi gögn til staðfestingar kaupum á þjónustunni. Telji Valitor að þjónustan hafi sannanlega ekki verið innt af hendi vegna ofangreindra ástæðna, endurgreiðir Valitor sem svarar vanefndunum. Komi óviðráðanlegar ytri aðstæður upp (force majeure), sem varða ekki viðkomandi söluaðila eingöngu, svo sem náttúruhamfarir, sprengjuárás/sprengjuhótun, stríð, verkföll, faraldur, viðskiptabann, sjótjón og óeirðir, í veg fyrir að söluaðili geti uppfyllt skyldur sínar gagnvart korthafa, veitir slíkur ómöguleiki korthafa ekki rétt til endurgreiðslu samkvæmt ofangreindu.

8.5 Sérhver ágreiningur út af gæðum vöru eða þjónustu skal leystur beint á milli korthafa og seljanda og ber útgefandi eða Valitor enga ábyrgð á gæðum keyptrar vöru eða þjónustu.

8.6 Útgefandi ber ekki ábyrgð á tjóni korthafa vegna tæknilegrar bilunar í hraðbanka eða öðrum sjálfsafgreiðslutækjum, né heldur á tjóni korthafa sem hlýst af því að sjálfsafgreiðslutæki hefur ekki samband við heimildarkerfi útgefanda. Telji korthafi að hann hafi orðið fyrir slíku tjóni skal hann senda útgefanda eða greiðslukortafyrirtækjunum skriflega kvörtun. Útgefandi framsendir kvörtun korthafa til þess færsluhirðis sem ber, fyrir hönd viðkomandi sölu- eða þjónustuaðila, að færa fram fullgild rök fyrir því að búnaðurinn hafi starfað rétt þá er umrædd viðskipti fóru fram, en er ella ábyrgt fyrir tjóninu. Ábyrgð færsluhirðis takmarkast við beint fjárhagslegt tjón korthafa. Færsluhirðir ábyrgist ekki tjón þegar tæknibilun á að vera korthafa ljós, svo sem þegar skilaboð þess efnis koma fram á tölvuskjá. Hvorki útgefandi né kreditkortafyrirtæki bera ábyrgð á því ef móttöku korts er hafnað sem greiðslu hjá söluaðila eða í sjálfsafgreiðslutæki eða því tjóni sem leitt getur þar af.

8.7 Endurgreiðsla til korthafa skal greidd inn á það kort sem viðkomandi úttekt var færð á.

8.8 Í þeim tilvikum að fyrir hendi er greiðsluþjónustusamningur milli korthafa og söluaðila um sjálfvirkar greiðslur, eða úttekt hefur verið gerð á kort korthafa eftir að þjónusta var afhent í tilviki bílaleiga, hótela og skemmtiferðaskipa, hefur korthafi 8 vikur frá  færsludegi til að gera skriflega og undirritaða athugasemd með ósk um endurgreiðslu. Hafi korthafi lagt fram athugasemd innan tímafrests og framvísað viðeigandi gögnum máli sínu til stuðnings, fær hann innan 10 daga rökstudda synjun eða endurgreiðslu og þá með fyrirvara um að alþjóðlegar reglur greiðslukortafyrirtækjanna leiði til þess að  hann eigi réttmætt tilkall til endurgreiðslu. Leiði alþjóðlegar reglur  greiðslukortafyrirtækjanna til þess að korthafi eigi ekki réttmætt tilkall til endurgreiðslu verður hún innheimt af kortreikningi korthafa. Vilji korthafi ekki una niðurstöðunni getur hann kært hana til úrskurðanefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki.

9 Vanefndir og lokun korta

9.1  Kort er eign útgefanda og er honum eða greiðslukortafyrirtæki heimilt að afturkalla fyrirvaralaust öll kort korthafa þ.m.t. aukakort í eftirfarandi tilvikum:

9.1.1 Ef korthafi eða handhafi korts vanefnir skyldur sínar samkvæmt skilmálum þessum.

9.1.2 Ef fjárnám verður gert hjá korthafa, handhafa korts eða ábyrgðarmanni, komi fram ósk um skipti á búi þeirra, leiti þeir nauðasamninga eða öðrum kreditkortum þeirra er lokað.

9.1.3 Ef útgefandi þarf að afskrifa ógreiddar kröfur á korthafa vegna kortanotkunar eða vanskil verða af hans hálfu hvað varðar greiðslur á gjaldföllnum kröfum.

9.2 Sé korti lokað er kortnúmer skráð í lokanaskrá útgefanda og/eða Valitors. Vegna áhættustýringar í kortaviðskiptum er heimilt að dreifa skrá um afturkölluð kortanúmer til annarra útgefanda og sölu- og þjónustuaðila.

9.3 Ef útgefandi fer fram á að korthafi skili korti sem hefur verið lokað ber honum að gera það. Afhendi korthafi ekki innkallað kort getur útgefandi leitað annarra leiða til að fá kortið afhent, meðal annars með atbeina yfirvalda.

9.4 Ef sölu- eða þjónustuaðili fer fram á að korthafi skili korti sem hefur verið lokað ber honum að gera það.

9.5 Korthafa er óheimilt að nota kortið eftir að gildistími þess rennur út eða því hefur verið lokað. Misnotkun kortsins varðar við lög, sbr.  249. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.

9.6 Vanefnd korthafa eða handhafa korts á skyldum sínum samkvæmt skilmálum þessum, þ.m.t. á greiðslu gjaldfallinna krafna vegna notkunar korts, geta leitt til þess að korthafi og handhafi korts fái ekki nýtt kort útgefið síðar.

9.7 Vilji korthafi loka korti með uppsögn á samningi sínum við útgefanda eða afturkalla umsókn sína skal hann tilkynna það skriflega með 30 daga fyrirvara til viðkomandi útgefanda og skila kortinu ásamt aukakortum ef slík kort hafa verið gefin út, sundurklipptum. Afborganir af greiðsluþjónustusamningum verða áfram skuldfærðar á kortreikning korthafa fram að næstu endurnýjun. Eftir þann tíma mun innheimta kröfunnar verða með öðrum hætti, s.s. með greiðsluseðli.

9.8 Fái korthafi nýtt kort í stað korts sem hefur glatast, því verið sagt upp eða lokað, er heimilt að færa á hið nýja kort, eða annað kort í eigu korthafa, það sem eftir stendur af sjálfvirkum greiðslum s.s.raðgreiðslum, kortalánum, léttgreiðslum, boðgreiðslum, Alefli eða fjölgreiðslum, sem korthafi hefur samþykkt að færa megi á kort sitt. Á sama hátt gildir skuldfærslureikningur og trygging sú sem sett var til tryggingar skilvirkum og skaðlausum greiðslum hins gamla korts fyrir hið nýja kort.

10 Glötuð kort

10.1 Glatist kort ber korthafa að tilkynna það tafarlaust til útgefanda, greiðslukortafyrirtækis eða næsta umboðsaðila greiðslukortafyrirtækjanna hvar sem er í heiminum. Sé tilkynningin gefin símleiðis, skal staðfesta hana skriflega innan 3ja daga. Strax eftir að tilkynning hefur verið móttekin ber þeim sem móttók tilkynninguna að loka kortinu og koma í veg fyrir frekari notkun þess eða misnotkun. Sá sem móttekur tilkynningu korthafa, hvort heldur er útgefandi eða greiðslukortafyrirtæki, ber að geyma slíka tilkynningu í 18 mánuði.

10.2 Óski korthafi eftir nýju korti í stað glataðs ber honum að skila inn skriflegri yfirlýsingu um glatað kort og undirrita þar beiðni um nýtt kort.

10.3 Hafi glatað kort verið notað af óviðkomandi aðila áður en hvarf þess er tilkynnt ber korthafi sjálfsábyrgð er nemur jafnvirði 150 evra í íslenskum krónum miðað við opinbert viðmiðunargengi eins og það er skráð hverju sinni. Við ákvörðun fjárhæðar sjálfsábyrgðar er horft til þess hvernig korthafi varðveitti kortið og PIN-númer og málsatvik þegar kortið týndist, glataðist eða var nýtt með óréttmætum hætti. Korthafi er ábyrgur fyrir öllum úttektum sem staðfestar eru með PIN-númeri, hafi hann ekki varðveitt PIN-númer í samræmi við liði 5.2. og 5.3. í þessum skilmálum enda telst varðveisla með öðrum hætti stórfellt gáleysi. Korthafi er ábyrgur fyrir allri notkun korts og greiðslu úttekta sé um að ræða stórfellt gáleysi eða svik af hans hálfu í sambandi við kort sem tilkynnt eru glötuð. Korthafi ber ekki ábyrgð á notkun korts eftir að hann hefur tilkynnt það glatað ef móttakandi tilkynningar hefur ekki lokað kortinu strax í kjölfar tilkynningar, nema korthafi hafi sýnt af sér sviksamlega háttsemi.

10.4 Finni korthafi kort, sem tilkynnt hefur verið glatað, er honum óheimilt að nota það. Tilkynna ber útgefanda fund kortsins og skal skila því til hans.

10.5 Óski korthafi eftir enduropnun korts, sem tilkynnt hefur verið glatað en korthafi hefur fundið aftur, ber hann ábyrgð á allri notkun kortsins meðan það var glatað. Beiðni um enduropnun korts skal vera skrifleg eða með öryggiskóða, þar sem það á við.

11 Hlunnindi

11.1 Korti geta fylgt ýmis hlunnindi, svo sem ferðaslysa- og sjúkratryggingar skv. tryggingaskilmálum hverrar tegundar korts, viðlagaþjónusta SOS International, útvegun á neyðarkorti og neyðarfé auk margvíslegra sértengdra fríðinda samkvæmt auglýstum skilmálum og verðskrám þar um á hverjum tíma.

11.2 Útgefandi hefur heimild til að breyta, auka eða fella niður hlunnindi og/eða fríðindi skv. þessari grein, enda verði korthöfum kynntar slíkar breytingar á sama hátt og breytingar á skilmálum þessum, sbr. 19. gr.

12 Aukakort

12.1 Aukakorthafi getur sótt um kort tengt öðru korti svokallað tengikort hjá sama útgefanda. Tengikort virkar í meginatriðum eins og aðalkort en ber lægri árgjöld en aðalkort samkvæmt verðskrá útgefanda hverju sinni.

12.2 Aukakorthafi er ábyrgur fyrir öllum úttektum síns korts og reikningur/yfirlit er aðskilið frá aðalkorti þess sem það tengist.

12.3 Sé tengikort Vildarkort er korthafi sjálfstæður í söfnun sinni hjá Vildarklúbbi Icelandair og greiðir tengigjald Vildarklúbbsins.

12.4 Aðalkorthafi sem er forráðamaður ófjárráða einstaklings getur sótt um tengikort fyrir hönd þess ófjárráða og ber þá ábyrgð á úttektum hans. Kort verður þó aldrei gefið út á yngri aðila en 16 ára.

13 Vildarkort Visa og Icelandair

13.1 Vildarkort eru VISAkort sem gefin eru út í samstarfi við Icelandair Saga Club, hér eftir nefndur Saga Club. Handhafar Vildarkorta ávinna sér ferðapunkta vegna allrar innlendrar notkunar á kortinu hjá söluaðilum, sem hafa söluaðilasamning við Valitor. Að auki getur handhafi vildarkorts áunnið sér aukinn fjölda ferðapunkta í viðskiptum við þá sölu-og þjónustuaðila, sem Saga Club hefur gert sérstaka samninga við. Saga Club heldur skrá um áunna punkta og veitir Vildarkorthöfum rétt til að nýta punktana sem greiðslumiðil við kaup á flugfarseðlum og annarri þjónustu, sem Icelandair býður þeim með sérstöku viðskiptakerfi. Valitor eða útgefandi korts ber enga ábyrgð á því gagnvart korthafa að skrá áunninna punkta og staða þeirra í vildarkerfinu sé rétt.

13.2 Saga Club veitir handhöfum Vildarkorta sérstök ferðatengd fríðindi samkvæmt ákvörðun Saga Club frá einum tíma til annars, sem þeir geta nýtt sér með ráðstöfun ferðapunkta. Vildarklúbburinn gefur út nánari reglur þar um og veitir handhöfum Vildarkorta aðgang að upplýsingum um viðskiptastöðu sína í vildarkerfinu. Verði breytingar á þessum reglum upplýsir Vildarklúbburinn handhafa Vildarkorta um þær.

13.3 Vegna aðildar að vildarkerfi Icelandair greiðir handhafi Vildarkorts árlega sérstakt tengigjald til Saga Club samkvæmt  verðskrá útgefanda eða Valitor, sem heimilt er að skuldfæra korthafa fyrir á 12 mánaða fresti.

13.4 Korthafi samþykkir að Valitor og Saga Club sé heimilt að miðla upplýsingum um notkun Vildarkorts í viðskiptum við þá aðila, þar sem viðskiptin veita handhafa ferðapunkta, þannig að unnt sé að uppfæra skrár þar um.

14 Viðskiptakort / Innkaupakort VISA

14.1 Viðskiptakort (VISA Business, Visa Purchasing) eru gefin út í nafni ákveðins fyrirtækis eða einstaklings þar sem fyrirtækið eða einstaklingurinn veitir tilteknum handhafa heimild til kortanotkunar fyrir sinn reikning.

14.2 Viðskiptakort geta haft færslutímabil og eindaga sem auglýst eru sérstaklega.

14.3 Verði viðskiptakort afturkallað, viðskiptaskilmálar útgefanda eða Valitors vanefndir, fjárnám gert hjá handhafa, einstaklingi, fyrirtækinu eða ábyrgðarmanni, komi fram ósk um gjaldþrotaskipti á búi þeirra eða leiti þeir nauðasamninga, er útgefanda heimilt að afturkalla og loka öllum kortum sem handhafi, einstaklingur eða fyrirtæki hefur fengið. Komi framangreind tilvik upp er öll kortnotkun frá þeim tíma á eigin ábyrgð handhafa, enda hafi útgefandi sent korthafa og handhafa korts tilkynningu þar um.

14.4 Bíla-innkaupakort Visa er frábrugðið öðrum kortum á þann hátt að hvorki undirskrift korthafa né mynd eru á kortinu. Handhafi skal samt sem áður rita nafn sitt með eigin hendi á sölunótu eða skrá sjálfur sérstakt leynilegt innsláttarnúmer, PIN-númer, fari sölu- eða þjónustuaðili fram á slíkt. Númer ökutækis og gerð er þrykkt á kortið í stað nafns korthafa. Bíla-innkaupakort er eingöngu hægt að nota hjá sölu- og þjónustuaðilum sem selja vörur fyrir bifreiðar eins og á bensínstöðvum, smurstöðvum, hjólbarðaverkstæðum og bifreiðaverslunum. Kortin eru gefin út í nafni ákveðins fyrirtækis sem síðan veitir tilteknum handhöfum heimild til notkunar á því.

15 VISA plúskort

15.1 VISA plúskort eru fyrirframgreidd kreditkort. Einungs er hægt að nota kortin að því sem inneign nemur. Ekki er heimilt né unnt að stofna til skuldar með plúskorti en slíkt getur þó gerst ef t.d. bilun verður í afgreiðslubúnaði, símalínum, tölvum eða öðrum samskiptabúnaði innanlands sem utan. Í slíkum tilfellum fylgja þær skuldbindingar úttektartímabilum og eindögum kreditkorta og skulu greiðast þá.

15.2 Einstaklingar á aldrinum 16 til 18 ára geta sótt um að fá útgefið Visa plúskort með samþykki forráðamanns. Óheimilt er að nota plúskort fyrir sjálfvirkar greiðslur.

15.3 Þegar plúskorti er lokað fær korthafi ónýtta inneign sína greidda næsta virka dag eftir að korti hefur verið skilað til útgefanda. Hafi korthafi gert úttektarfærslur erlendis á undangengnum 30 dögum eða reynt úttektir umfram innborganir sínar áskilur útgefandi sér rétt til að halda inneign sem tryggingu í 30 daga fyrir greiðslu færslna sem mögulega hafa verið gerðar með kortinu en seljendur hafa ekki enn sent inn úr afgreiðslutækjum sínum. Í þeim tilvikum skal útgefandi greiða korthafa vexti frá lokunardegi korts til greiðsludags sem jafnir eru hæstu innlánsvöxtum auglýstum af Seðlabanka á hverjum tíma.

16 Fríðindakerfi Landsbankans með söfnun Aukakróna

16.1 Landsbankinn gefur út kreditkort sem hægt er að tengja fríðindakerfi þar sem korthafar safna svokölluðum Aukakrónum vegna innlendrar verslunar hjá söluaðilum á kortunum samkvæmt nánari ákvörðun bankans. Auk þess geta korthafar fengið afslátt í formi Aukakróna vegna viðskipta hjá söluaðilum sem eru sérstakir samstarfsaðilar í fríðindakerfinu.

16.2 Eingöngu er hægt að nota Aukakrónur hjá samstarfsaðilum Aukakrónukerfisins. Samstarfsaðilarnir taka við Aukakrónum sem greiðslu fyrir vörur og þjónustu og jafngildir þá hver Aukakróna einni íslenskri krónu.

16.3 Korthafar safna ekki aukakrónum af erlendri veltu, vöxtum, árgjöldum, úrskriftargjöldum, úttektum úr hraðbanka og staðgreiðslu- og kortalánum. 

16.4 Korthafar fá sérstakt úttektarkort, Aukakrónukort, fyrir þær Aukakrónur sem þeir hafa safnað. Áður en hægt er að nýta Aukakrónurnar þarf að virkja kortið og millifæra aukakrónurnar inn á Aukakrónukortið.

16.5 Korthafar fá a.m.k. eitt Aukakrónukort frítt til þess að nýta Aukakrónuinneign sína. Ef korthafi þarf að fá nýtt Aukakrónukort útgefið áður en hið fyrra rennur út, áskilur sér Landsbankinn rétt til að taka gjald fyrir það samkvæmt verðskrá bankans hverju sinni.

16.6 Korthafar geta skráð GSM símanúmer og/eða netföng sín á sérstakan útsendingarlista sem notaður verður eingöngu til þess að senda þeim sértilboð eða sérstakar upplýsingar um samstarfsaðila kerfisins. Korthafar geta skráð sig á þennan lista í netbanka einstaklinga eða með símtali í Ráðgjafa- og þjónustuver Landsbankans. Skilaboð þessi verða unnin og send út af Landsbankanum en í samstarfi við viðkomandi samstarfsaðila.

16.7 Landsbankinn heldur utan um söfnun Aukakróna og veitir allar upplýsingar um þær. Landsbankinn sér jafnframt um að veita upplýsingar um samstarfsaðila kerfisins og sértilboð á þeirra vegum.

16.8 Þegar korthafar nýta Aukakrónur með Aukakrónukorti bera þeir ábyrgð á því að innstæða kortsins sé næg fyrir öllum úttektum þeirra. Ef innstæðan reynist ekki næg við uppgjör frá söluaðila áskilur Landsbankinn sér rétt til að innleysa Aukakrónur korthafa á safnreikningum þeirra hjá bankanum. Ef heildareign Aukakróna nægir ekki fyrir úttektunum innheimtir Landsbankinn eftirstöðvar þeirra beint af kreditkortum korthafa.

16.9 Aukakrónur sem ekki eru nýttar innan fjögurra ára fyrnast. Upphaf fyrningartímans telst frá því að korthafi fær þær afhentar frá Landsbankanum.

16.10 Fríðindakerfið er í eigu Landsbankans og áskilur bankinn sér rétt til að hætta rekstri kerfisins hvenær sem er. Landsbankinn mun tilkynna korthöfum um slíka ákvörðun með a.m.k. 6 mánaða fyrirvara. Þegar rekstri kerfisins er hætt falla allar skuldbindingar Landsbankans vegna Aukakróna niður.

16.11 Við andlát korthafa eru Aukakrónur millifærðar á Aukakrónukort maka, ef maki er ekki til staðar þá er heimilt en ekki skylt að millifæra Aukakrónur til lögerfingja. Eingöngu er heimilt að millifæra Aukakrónur yfir á annan aðila í Aukakrónusöfnun.

17 Persónuvernd

17.1 Útgefandi og Valitor vinna persónuupplýsingar um korthafa, handhafa korta og ábyrgðarmenn. Þær upplýsingar sem um ræðir eru m.a. nafn, kennitala, heimilisfang og upplýsingar um banka- og kortaviðskipti.

17.2 Útgefanda og Valitor er nauðsynlegt og ber lagaskylda til að vinna persónuupplýsingar til að gegna hlutverki sínu sem fjármálafyrirtæki og greiðslumiðlun og til að tryggja öryggi í fjármálaþjónustu. Persónuupplýsingar eru notaðar við mat á umsóknum, útgáfu reikninga og við aðra eðlilega starfsemi útgefanda og Valitors. Persónuupplýsingum er hvorki miðlað til umsækjanda eða korthafa um aðra einstaklinga við mat á greiðslugetu og lánshæfi né er persónuupplýsingum miðlað til annarra um umsækjanda og korthafa.

17.3 Útgefandi ber almennt ábyrgð á vinnslu og meðferð persónuupplýsinga. Vinnsluaðili er, skv. lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, sá sem vinnur persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila. Við vinnslu persónuupplýsinga er aðgangur takmarkaður við þá starfsmenn útgefanda og Valitors sem hann þurfa starfs síns vegna. Auk þess er útgefanda og Valitor heimilt að miðla persónuupplýsingum sín á milli og til vinnsluaðila, aðila sem gert hafa þjónustusamninga við útgefanda eða Valitor, ábyrgðaraðila að skuld korthafa eða aðra aðila sem korthafi heimilar. Útgefandi og Valitor tryggja persónuvernd að persónuupplýsingum með því að leitast við að uppfylla á hverjum tíma lög og reglugerðir sem lúta að persónuvernd, m.a. með mótun öryggisstefnu og setningu þeirra öryggis- og verklagsreglna sem krafist er. Persónuupplýsingar korthafa eru varðveittar á meðan kort korthafa er í gildi, eins lengi og lög mæla fyrir um eða viðskiptahagsmunir útgefenda eða Valitors krefjast þess og málefnaleg ástæða þykir til.

17.4 Öll vinnsla persónuupplýsinga fer fram í samræmi við ákvæði laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónu-upplýsinga.

18 Gjaldtaka

18.1 Korthafi greiðir árgjald korts samkvæmt verðskrá bankans eins og hún er hverju sinni.

18.2 Fyrir útgáfu nýs korts í stað glataðs greiðist endurútgáfugjald. Fyrir afgreiðslu neyðarfjár eða útvegun neyðarkorts greiðist afgreiðslugjald, samkvæmt verðskrá bankans eins og hún er hverju sinni.

18.3 Útgefanda er heimilt að færa korthafa til gjalda mánaðarlegt útskriftargjald og færslugjöld vegna notkunar kortsins, samkvæmt verðskrá bankans eins og hún er hverju sinni.

18.4 Af peningaúttekt erlendis og í hraðbönkum innanlands reiknast úttektargjald og þóknun, skv. verðskrá bankans eins og hún er hverju sinni. Gjaldeyrisþóknun reiknast af öllum erlendum viðskiptum, skv. verðskrá bankans eins og hún er hverju sinni.

18.5 Komi til vanskila skv. 7. kafla í skilmálum þessum eða vegna eftirstöðva raðgreiðslna / kortalána sem greiðslukortafyrirtæki innheimtir, reiknast korthafa til gjalda vanskilagjöld, skv. verðskrá bankans eins og hún er hverju sinni.

18.6 Korthafi heimilar útgefanda að endurnýja kortið 6 vikum áður en gildistími þess rennur út og halda áfram að endurnýja kortið á þann hátt þangað til fyrirmæli berast um annað frá korthafa. Útgefanda er heimilt að skuldfæra korthafa fyrir árgjaldi á 12 mánaða fresti.

18.7 Öll gjöld reiknast samkvæmt auglýstri verðskrá útgefanda eða greiðslukortafyrirtækis á hverjum tíma og eru skuldfærð af kortareikningi korthafa.

18.8 Korthafi samþykkir að honum verði tilkynnt um breytingar á verðskrám á vef bankans eða Valitors. Telst sú birting fullnægja kröfum 6. gr. laga nr. 121/1994, um neytendalán.

19 Breyting á skilmálum

19.1 Útgefandi  hefur heimild til að breyta ákvæðum skilmála þessara einhliða. Slíkar breytingar skulu birtar með tilkynningu á vef bankans, www.landsbankinn.is og í útibúum bankans. 

19.2 Ef breytingar eru ekki til hagsbóta fyrir korthafa skal honum tilkynnt um þær á tryggan hátt, s.s. með póstsendingu á tilkynnt aðsetur eða lögheimili korthafa, eða með skilaboðum í netbanka korthafa. Breytingar á skilmálum skulu kynntar korthafa eigi síðar en tveimur mánuðum fyrir gildistöku þeirra.

19.3 Í tilkynningu um breytta skilmála skal vakin athygli á því í hverju breytingarnar eru fólgnar og rétti korthafa til að segja samningi upp. Litið er svo á að korthafi hafi samþykkt breytinguna ef hann notar kortið eftir að nýir skilmálar hafa tekið gildi.

19.4 Korthafi skal hafa aðgang að gildandi skilmálum á pappír eða á rafrænu formi.

19.5 Ef korthafi sættir sig ekki við breytingu á skilmálum, getur hann sagt upp samningi sínum við útgefanda í samræmi við ákvæði í 9. kafla.

20 Ýmis ákvæði

20.1 Korthafa er skylt að tilkynna aðsetursskipti til útgefanda til að tryggja að reikningsyfirlit og aðrar upplýsingar geti borist honum með eðlilegum hætti.

20.2 Til að gera notkun korts erlendis mögulega má greiðslukortafyrirtæki staðfesta upplýsingar um kort til viðskiptaaðila þess erlendis.

21 Meðferð ágreiningsmála, lög og varnarþing

21.1 Samningur korthafa og útgefanda og skilmálar þessir fara eftir íslenskum lögum, svo og öll mál sem rísa kunna af notkun kortsins, nema um annað sé sérstaklega samið.

21.2 Korthafi getur skotið ágreiningi er varðar fjárhagslegar kröfur og einkaréttarlega hagsmuni til úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki, sbr. 19. gr. a. í lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Upplýsingar um úrskurðanefndina er að finna á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is.

21.3 Rísi mál vegna brota á skilmálum þessum má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Korthafi samþykkir auk þess að útgefandi megi, kjósi hann slíkt, reka innheimtumál í því landi, sem korthafi hefur búsetu hverju sinni.

22 Gildistími

22.1 Skilmálar þessir gilda frá og með 18. febrúar 2016.

Nýir skilmálar 15. mars 2019

Landsbankinn hefur gefið út nýja útgáfu af almennum viðskiptaskilmálum. Með útgáfunni eru uppfærð ákvæði um vinnslu persónuupplýsinga, peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, netbanka fyrirtækja og greiðslukort. Þá eru skilmálar um kreditkort felldir inn í almennu viðskiptaskilmálana.

Nýju skilmálarnir gilda frá og með 15. mars 2019 gagnvart nýjum viðskiptavinum en frá og með 15. maí 2019 gagnvart núverandi viðskiptavinum.