Netbanki einstaklinga

Nr. 1512-03 október 2011

1. gr. Inngangur

Eftirfarandi skilmálar kveða á um notkunarreglur netbanka einstaklinga hjá Landsbankanum (hér eftir nefndur "netbankinn"), og um efni þess samnings milli notanda annars vegar og Landsbankans hf. kt. 471008-0280 hins vegar, um aðgang að netbankanum.

2. gr. Notendur

Netbanki einstaklinga er á veraldarvefnum www.landsbankinn.is Notandi skal vera fjárráða og í skilum við Landsbankann.

3. gr. Þjónusta

Netbankinn veitir aðgang að fjölþættri fjármálaþjónustu á veraldarvefnum og notandi nýtur þeirrar þjónustu sem netbankinn býður upp á hverju sinni. Eftir atvikum gilda jafnframt aðrir sérskilmálar og samningsákvæði vegna þeirrar þjónustu sem veitt er í gegnum netbankann.

4. gr. Auðkenning

Landsbankinn lætur notanda í té notandanafn og lykilorð til innskráningar í netbankann, ásamt leyninúmeri/-um sem m.a. er notað til staðfestingar á fjárhagslegum færslum og hverja þá auðkenningu sem öryggiskröfur bankans kveða á um á hverjum tíma. Landsbankinn áskilur sér rétt til að breyta öryggiskröfum sínum án fyrirvara, enda sé bankinn með því að gæta hagsmuna notanda og tryggja ítrasta öryggi við notkun á netbankanum. Notandi samþykkir að hlíta skilmálum netbankans um auðkenningu.

Til þess að fyllsta öryggis sé gætt er nauðsynlegt að notandi breyti úthlutuðu lykilorði við fyrstu innskráningu í netbankann og ber notandi ábyrgð á því að slíkt sé gert án tafar eftir að notandi hefur opnað fyrir aðgang að netbankanum í fyrsta sinn. Notandi skal halda öllum upplýsingum er varða auðkenningu hans í netbankanum leyndum og ber hann ábyrgð á því að slíkar öryggisupplýsingar berist ekki í hendur óviðkomandi aðila eða séu aðgengilegar öðrum. Notandi ber ábyrgð á öllum aðgerðum í netbanka sem framkvæmdar eru á grundvelli auðkenningar samkvæmt skilmálum þessum. Verði notandi þess áskynja að óviðkomandi hafa fengið vitneskju um auðkenningu hans skal notandi tafarlaust tilkynna slíkt til Landsbankans.

5. gr. Skriflegt og rafrænt samþykki

Með því að staðfesta skilmála þessa samþykkir notandi að rétt auðkenning í samræmi við ítrustu öryggiskröfur bankans á hverjum tíma jafngildi skriflegu samþykki notanda gagnvart Landsbankanum, þ.m.t. fyrir öllum aðgerðum er varða fjármálaþjónustu og framkvæmdar verða í netbankanum samkvæmt samningi notanda við Landsbankann og skilmálum þessum. Notandi getur á grundvelli auðkenningar skv. 4. gr. skilmála þessara samþykkt eða sótt um viðbótarþjónustu í netbankanum og jafngildir slík auðkenning skriflegri undirskrift hans.

6. gr. Tenging við netbankann

Notandi leggur sjálfur til endabúnað og tengingu við veraldarvefinn og þann hugbúnað sem nauðsynlegur er til tengingar við netbankann. Notandi ber sjálfur fulla ábyrgð á þeirri aðferð og þeim búnaði sem hann kýs að nota til viðskipta í netbankanum, þar á meðal að nota ávallt þann vafra (browser) og stýrikerfi sem studdur er af framleiðanda hverju sinni og Landsbankinn gerir kröfur um. Notanda ber að kynna sér almennar leiðbeiningar og lágmarksviðmið um tölvuöryggi og vírusvarnir á hverjum tíma. Landsbankinn áskilur sér rétt til að loka fyrir aðgang notanda ef hugbúnaður notanda er óviðunandi að mati Landsbankans.

Notandi veitir Landsbankanum heimild til að skoða tæknilegt umhverfi og tengingar notanda sem og önnur atriði sem tengjast tengingu við Landsbankann vegna viðskipta í netbankanum. Verði notandi var við villu eða galla við notkun á netbankanum skal hann gera Landsbankanum viðvart án tafar.

7. gr. Framkvæmd fyrirmæla

Fyrirmæli um aðgerðir sem berast Landsbankanum eftir lokun bankadags kunna að verða framkvæmd næsta virka dag á eftir. Aðgangur að netbankanum kann að verða rofinn um stundarsakir án tilkynningar, ef uppfæra þarf skrár, breyta kerfi o.þ.h. Landsbankinn mun þó leitast við að tilkynna notanda um aðgangsrof fyrirfram með tilkynningu sem sjáanleg verður í skjámynd netbankans.

Notanda er jafnframt ljóst að upplýsingar um viðskipti hans, þ.m.t. gang viðskipta sem hann gefur fyrirmæli um, kunna að verða óaðgengilegar tímabundið vegna álags á viðkomandi tölvu- og viðskiptakerfi.

8. gr. Leiðréttingar

Notandi skuldbindur sig til þess að fylgjast vel með stöðu reikninga sinna ásamt öllum millifærslum og öðrum fjármálafærslum sem þar eru framkvæmdar og skal gera Landsbankanum samstundis viðvart verði hann þess var að mistök hafi átt sér stað. Landsbankinn mun leitast við að aðstoða við leiðréttingar á villum sem notandi gerir, en ber ekki ábyrgð á þeim.

9. gr. Þóknun og skuldfærsla

Notandi greiðir fyrir notkun netbankans samkvæmt verðskrá Landsbankans eins og hún er hverju sinni með gjaldfærslu af viðskiptareikningi, sbr. 15. gr. skilmála þessara. Landsbankinn áskilur sér fullan rétt til að breyta verðskrá sinni án fyrirvara.

10. gr. Breytingar á skilmálum

Landsbankinn áskilur sér rétt til þess að ákveða einhliða þá þjónustu sem veitt er í gegnum netbankann á hverjum tíma. Verði skilmálum þessum breytt skal tilkynna notanda um slíkar breytingar annað hvort skriflega eða með birtingu tilkynningar um breytta skilmála á áberandi hátt í skjámynd netbankans. Sætti notandi sig ekki við breytingar skal hann án ástæðulauss dráttar tilkynna Landsbankanum um uppsögn samnings um netbanka, en samningurinn er uppsegjanlegur með 14 daga fyrirvara sbr. 13. gr. skilmála þessara. Að öðrum kosti teljast hinir breyttu skilmálar bindandi.

11. gr. Fyrirvarar

Landsbankinn ber ekki ábyrgð á því tjóni sem kann að orsakast beint eða óbeint vegna galla eða bilunar í endabúnaði, tengingu við veraldarvefinn, þeim hugbúnaði sem nauðsynlegur er til tengingar við netbankann, vafra (browser) eða stýrikerfi notanda eða bankans, eða af öðrum þeim orsökum sem kunna að valda því að færslur í netbankanum geta ekki farið fram eða verða með öðrum hætti en til var ætlast s.s. vegna tæknibilana eða truflana í rekstri tölvu- og/eða viðskiptakerfa. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á tjóni sem hlýst af vanþekkingu, misskilningi eða misnotkun notanda eða annars aðila með eða án umboðs notanda.
Landsbankinn ber ekki ábyrgð á tjóni sem hlotist getur af röngum færslum notanda eða annars aðila. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til utanaðkomandi atvika t.d. bilana, rangra utanaðkomandi upplýsinga o.þ.h. Enn fremur ef rekja má tjónið til atvika sem stafa af náttúruhamförum, styrjöldum, verkföllum eða vegna atriða sem talin verða falla undir óviðráðanleg tilvik (force majeure).

12. gr. Trúnaður

Með aðgangi sínum að netbankanum og viðskiptum við Landsbankann verða bankanum aðgengilegar persónuupplýsingar um notanda. Samkvæmt ákvæðum laga er Landsbankinn, starfsmenn hans og hverjir þeir sem taka að sér verk fyrir bankann, bundnir þagnarskyldu um allt það sem þeir fá vitneskju um við framkvæmd starfa sinna og varða einkamálefni viðskiptavina, nema skylt sé að veita upplýsingar samkvæmt lögum.

13. gr. Uppsögn, vanefndir o.fl.

Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er 14 dagar. Landsbankinn getur sagt upp samningi við notanda með tilkynningu í netbanka eða skriflegri tilkynningu á heimilisfang skv. þjóðskrá.
Verði notandi uppvís að misnotkun, tilraun til misnotkunar á upplýsingum eða tengingum sem netbankinn býður upp á er Landsbankanum heimilt að rjúfa aðgang notandans fyrirvaralaust og án tilkynningar. Slík misnotkun varðar við lög. Sama gildir leiti notandi nauðasamninga, greiðslustöðvunar eða annarra sambærilegra réttarúrræða, gert er árangurslaust fjárnám hjá notanda, beðið um uppboð á eignum hans, krafist er gjaldþrotaskipta á búi hans eða aðrar sambærilegar ástæður koma upp sem að mati Landsbankans gefa til kynna slæma fjárhagsstöðu notanda.
Landsbankanum er heimilt að loka fyrir aðgang notanda ef aðgangur notanda að netbankanum er óvirkur samfellt í 6 mánuði.

14. gr. Önnur ákvæði

Rísi mál vegna samnings þessa má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
Komi upp ágreiningur á milli notanda og Landsbankans um framkvæmd samnings þessa eða einstaka þætti í framkvæmd hans er notanda unnt að skjóta ágreiningi til Úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki. Nefndin er í umsjón Fjármálaeftirlitsins en nálgast má málskotseyðublöð hjá bankanum eða á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins (www.fme.is). Einnig er vakin athygli á lögum nr. 98/1999 um innistæðutryggingar og tryggingarkerfi fyrir fjárfesta.

15. gr. Skuldfærsla þjónustugjalda

Með því að samþykkja skilmála þessa heimilar notandi Landsbankanum að gjaldfæra kostnað vegna notkunar á netbankanum á viðskiptareikning notanda í Landsbankanum eða annað greiðsluform samkvæmt almennum skilmálum Landsbankans.

Prentvæn útgáfa