Skilmálar Landsbankans fyrir notkun Apple Pay

Skilmálar Landsbankans fyrir tengingu greiðslukorta við greiðslulausnir

1. Gildissvið

Skilmálar þessir gilda milli Landsbankans hf. (hér eftir „Landsbankinn“ eða „bankinn“) og viðskiptavinar sem tengir greiðslukort, útgefnu af Landsbankanum, við greiðslulausn í snjalltæki (hér eftir „viðskiptavinur“ og „greiðslulausn“). Greiðslulausnin er aðgengileg í gegnum Landsbankaappið, ýmis veski (Wallet) eða önnur öpp frá þriðja aðila.

Viðskiptavini ber að fara með notkun greiðslulausnar í snjalltæki í samræmi við skilmála þessa. Um notkun greiðslulausnar í snjalltæki gilda einnig Almennir viðskiptaskilmálar Landsbankans. Með því að tengja greiðslukort við greiðslulausn í snjalltæki og nota þjónustuna sem felst í viðkomandi greiðslulausn undirgengst viðskiptavinur að hlíta skilmálum þessum í hvívetna. Öll notkun á þjónustu frá framleiðanda greiðslulausnar takmarkast við eðlilegar og löglegar aðgerðir, sem og þær upplýsingar og þá þjónustu sem í boði er á hverjum tíma.

Að svo miklu leyti sem ákvæði skilmála þessara falla undir gildissvið laga um greiðsluþjónustu teljast þau ákvæði vera viðbót við rammasamning um greiðsluþjónustu milli viðskiptavinar og bankans í skilningi laga um greiðsluþjónustu, sbr. Almenna viðskiptaskilmála Landsbankans.

2. Persónuvernd og öryggi persónuupplýsinga

Í þeim tilgangi að gera viðskiptavini kleift að greiða fyrir vörur og þjónustu með greiðslulausn í snjalltækjum, sem og að veita þjónustu í tengslum við greiðslulausnina, er bankanum nauðsynlegt að vinna tilteknar persónuupplýsingar um viðskiptavin, þ.e. um nafn, greiðslukortanúmer, gildistíma og öryggisnúmer (CVC) greiðslukorts, tóka (sýndarnúmer) tengdum greiðslukortinu og fjárhagslegar upplýsingar tengdar greiðslukortinu, t.d. um færslur. Vinnsla framangreindra persónuupplýsinga er forsenda þess að viðskiptavinur geti nýtt greiðslulausn frá bankanum og/eða þriðja aðila með því að tengja greiðslukort sitt við tiltekna greiðslulausn. Um vinnslu persónuupplýsinga hjá framleiðanda greiðslulausnar fer eftir skilmálum viðeigandi framleiðanda.

Í þeim tilgangi að veita umrædda þjónustu, bæta og þróa greiðslulausnina er bankanum nauðsynlegt að miðla nafni og ópersónugreinanlegum upplýsingum sem tengjast greiðslukorti til framleiðanda greiðslulausnarinnar og útgáfuvinnsluaðila bankans í samræmi við heimildir bankans og skilmála frá framleiðanda greiðslulausnarinnar sem gilda hverju sinni.

Um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga gilda Almennir viðskiptaskilmálar Landsbankans og persónuverndarstefna bankans á hverjum tíma. Um öryggi og vinnslu persónuupplýsinga tiltekinnar greiðslulausnar er fjallað á vefsíðu viðeigandi framleiðanda greiðslulausnar.

3. Tóki (sýndarnúmer)

Með því að tengja greiðslukort við viðkomandi greiðslulausn í snjalltæki verður til tóki (sýndarnúmer) sem Visa úthlutar greiðslukortinu. Visa notar þjónustu útgáfuvinnsluaðila bankans við úthlutun sýndarnúmera. Sýndarnúmer er staðbundið kortnúmer sem er tengt við greiðslukort. Um sýndarnúmer gilda sömu skilmálar og reglur og gilda um debet- og kreditkort. Greiðslulausnir í snjalltækjum nota sýndarnúmerið við framkvæmd greiðslufyrirmæla til að tryggja öryggi í viðskiptum um greiðslukortið. Upplýsingar um sýndarnúmerið eru vistaðar hjá útgáfuvinnsluaðila bankans og eftir atvikum í greiðslulausninni.

4. Almennt um greiðslulausnir í snjalltækjum

Greiðslulausnir í snjalltækjum gera viðskiptavini kleift að greiða fyrir vörur og þjónustu snertilaust með snjalltækjum framleiðanda greiðslulausnar hjá þeim sölu- og þjónustuaðilum sem taka við kortum. Einnig er hægt að greiða í gegnum öpp og vefsíður sem taka við viðkomandi greiðslulausnum. Viðskiptavinur tengir greiðslukort, útgefin af bankanum, við greiðslulausn í snjalltæki í gegnum Landsbankaappið, veski (Wallet) eða önnur öpp frá bankanum og/eða þriðja aðila. Bankinn áskilur sér rétt til að ákveða einhliða þá þjónustu sem í boði er í viðeigandi greiðslulausn, sem og að breyta og/eða loka þjónustunni án fyrirvara. Viðskiptavini er algerlega óheimilt að gera eða láta gera breytingar á hugbúnaði þeim sem tengist viðkomandi greiðslulausn. Viðskiptavinur notar auðkenningu til að sanna á sér deili þegar greiðslukort er tengt við greiðslulausn með staðfestingarkóða frá útgáfuvinnsluaðila bankans, sem viðskiptavinur fær sendan með tölvupósti eða sms skilaboðum, eða með innskráningu í Landsbankaappið eða netbanka.

Bankinn sendir viðskiptavini sjálfvirkar tilkynningar (e. push notification) í tengslum við þjónustuna með rafrænum hætti, t.d. í snjalltæki, Landsbankaappi eða netbanka.

5. Ábyrgð og skyldur

Eftir að viðskiptavinur hefur tengt greiðslukort við greiðslulausn ber viðskiptavinur ábyrgð á og er bundinn af öllum greiðslum og öðrum aðgerðum sem framkvæmdar eru með viðeigandi greiðslulausn. Viðskiptavini ber að gera nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að tryggja persónubundna öryggisþætti sem hann notar til auðkenningar í greiðslulausn í snjalltæki, t.d. fingrafar, andlitsgreiningu og/eða leyninúmer. Til að tryggja öryggi skal viðskiptavinur virkja læsingar á snjalltæki, vafra og öðrum öppum.

Bankinn ber ekki ábyrgð á notkun viðskiptavinar á greiðslulausnum. Þá ber bankinn ekki ábyrgð á tjóni sem notkun greiðslulausnar kann að valda. Láni viðskiptavinur, selji eða heimili öðrum umráð yfir tækjum sem greiðslulausn hefur verið virkjuð í skuldbindur hann sig til að afturkalla tengingu greiðslukorts við greiðslulausn. Hafi verið átt við snjalltæki með þeim hætti að öryggi þess hafi á einhvern hátt verið ógnað, t.d. með uppsetningu óöruggra forrita, er notkun greiðslulausnar á snjalltæki ekki örugg og því óheimil með öllu.

Verði viðskiptavinur var við misnotkun eða óheimila notkun á greiðslulausn ber honum að tilkynna það tafarlaust til bankans á afgreiðslutíma bankans en í neyðarsíma greiðslukortafyrirtækis utan afgreiðslutíma bankans. Bankanum er heimilt, fyrirvaralaust og án tilkynningar, að loka aðgangi að greiðslulausn eða takmarka notkun hennar, í heild eða að hluta, tímabundið eða varanlega, í eftirfarandi tilfellum: (a) ef grunur leikur á um óheimila eða sviksamlega notkun greiðslulausnar eða brot á lögum, reglum eða skilmálum bankans, (b) vegna uppfærslu skráa, kerfisbreytinga eða annarra tæknilegra ástæðna eða öryggisástæðna eða (c) ef bú viðskiptavinar er tekið til gjaldþrotaskipta, ef viðskiptavinur leitar nauðasamninga, greiðslustöðvunar, eða ef fyrir hendi eru aðrar sambærilegar ástæður. Viðskiptavini er gert viðvart eins fljótt og kostur er. Séu ástæður fyrir lokuninni ekki lengur fyrir hendi skal bankinn opna fyrir notkunina. Upplýsingar um viðskipti, þ.m.t. stöðu viðskiptafyrirmæla, kunna að verða óaðgengilegar tímabundið í greiðslulausn vegna álags á viðkomandi tölvu- og/eða viðskiptakerfi. Ákveðin þjónusta eða aðgerðir í greiðslulausn sækja staðsetningu tækis út frá GPS hnitum, netkerfum eða dreifikerfi símafyrirtækja, t.d. upplýsingar um afgreiðslustaði. Hægt er að stýra aðgengi að slíkum þjónustum í snjallsímanum sjálfum. Bankinn sækir ekki upplýsingar um staðsetningar úr snjalltæki nema með heimild viðskiptavinar.

6. Lokaákvæði

Allur hugverkaréttur sem tengist þjónustunni er eign Landsbankans eða, eftir atvikum, þriðja aðila. Í hugverkarétti felst m.a. höfundaréttur, hönnunarréttur, eignaréttur að atvinnuleyndarmálum og sérfræðiþekking, vörumerkjaréttur, einkaleyfaréttur, sem og skyld réttindi hvaða nafni sem þau nefnast, bein eða óbein. Notkun á þjónustu greiðslulausnar er óheimil ef átt hefur verið við stýrikerfi viðkomandi snjalltækis eða öryggi þess er ógnað af öðrum ástæðum.

Viðskiptavinur greiðir gjöld fyrir vörur og þjónustu bankans og útlagðan kostnað í tengslum við veitta þjónustu í samræmi við verðskrá bankans eins og hún er á hverjum tíma. Um verðskrá, breytingar á skilmálum þessum og uppsögn og lok viðskipta er að öðru leyti vísað til ákvæða Almennra viðskiptaskilmála Landsbankans. Eftir atvikum getur framleiðandi greiðslulausnar jafnframt tekið gjald fyrir notkun lausnarinnar og fer um slíkt eftir skilmálum viðkomandi framleiðanda.