Ertu að hugsa um að kaupa raf­bíl?

Kaupverð og rekstrarkostnaður vega þungt í ákvarðanatöku um bílakaup en umhverfis- og samfélagsábyrgð skipta okkur flest æ meira máli. Til viðbótar við gerð, lit og stærð þarf að velja á milli orkugjafa, en rafbílar eru að hasla sér völl í öllum stærðarflokkum fólksbíla. Þannig eru nú til fjölmargar rafbílategundir í öllum flokkum sem mætt get fjölbreyttum þörfum neytenda. Allir ættu því að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
Fjölskylda við rafmagnsbíl
20. maí 2024 - Sigurður Friðleifsson

Umhverfis- og samfélagsábyrgð

Ef við hugsum út frá umhverfis- og samfélagsáhrifum eingöngu er valið algerlega augljóst. Þó að bifreiðakaup almennt hafi frekar neikvæð umhverfisáhrif er rafbíll þó miklu betri kostur en bensín- og dísilbíll. Rafbíll er margfalt orkunýtnari, notar innlenda endurnýjanlega orku, losar engar gróðurhúsalofttegundir og enga heilsuspillandi mengun. Sem sagt algerlega skýrt val umfram bensín- og dísilbíla þegar kemur að ofangreindum þáttum.

Neikvæð áhrif rafhlöðuframleiðslu og meint urðun rafhlaðna voru lengi vel notuð sem mótrök gegn umhverfisvænleika rafbíla. Framleiðsla, endurnýting og endurvinnsla á rafhlöðum hefur tekið stakkaskiptum á undaförnum árum, þar sem t.d. sjaldgæfum málmum sem unnir voru við vafasamar aðstæður hefur verið skipt út fyrir hentugri og umhverfisvænni tegundir. Endurnotkun og endurvinnsla á rafhlöðum er einnig hafin af miklum krafti og mun á endanum verða meira eða minna öll í lokuðu hringrásarkerfi með lágmarksþörf á námurekstri.

En þetta breytir því ekki að kaup og rekstur rafbíla verður að ganga upp til að verða raunhæfur kostur við hlið bensín- og dísilbíla.

Kaupverð

Framleiðslukostnaður rafbíla hefur minnkað hratt á undanförnum árum og nánast allar greiningar sýna fram á að á næstu árum verði framleiðslukostnaður rafbíla á pari eða ódýrari en framleiðslukostnaður sambærilegra bensín- og dísilbíla. Þar sem umhverfis-, samfélags- og orkuöryggisáhrif rafbíla eru svo afgerandi leggur ríkið til ívilnanir til að brúa bilið á milli kaupverðs rafbíla og bensín- og dísilbíla í þeim tilgangi að auka hlutdeild rafbíla í flotanum. Það má líta á þetta framlag ríkisins sem fjárfestingu í samfélagslegum ávinningi orkuskipta, sem er auðvitað mun víðtækari en áhrifin á bifreiðakaupandann einan og sér.

Breytingar urðu á kaupívilnunum ríkisins í byrjun árs 2024 þegar virðisaukaskattsafslátturinn var aflagður. Í staðinn voru innleiddir beinir fjárfestingarstyrkir þar sem nýir fólksbílar, að kaupverðmæti undir 10 m.kr. eru styrkhæfir að upphæð 900.000 kr. Með þessari framkvæmd er komið til móts við hugmyndafræði um réttlát umskipti með því að veita styrki óháð kaupverði. Þannig fá ódýrustu bílarnir hlutfallslega hæstu styrkina og einnig er sett þak á kaupverð.

Kaupverð með styrk frá Orkusjóði setur verð rafbíla oft á tíðum á par við sambærilega bensín- og dísilbíla og gerir rafbíl því að augljósum kosti fyrir margar gerðir bifreiða. Það er tvennt sem skekkir heildarmyndina á bílamarkaði örlítið. Fyrir það fyrsta eru fáar útgáfur af rafbílum á markaði í allra minnstu og ódýrustu flokkum bifreiða sem gefur þá mynd að bensín- og dísilbílar séu enn mun ódýrari kostur. Þetta mun breytast hratt á næstu árum þar sem fjöldi framleiðenda hefur kynnt útgáfur af minni rafbílum á afar hagstæðu verði sem koma á markað á næstu mánuðum og árum. Í öðru lagi eru til margar gerðir bensín- og dísilbíla sem eru auglýstir „verð frá“ þar sem ódýrustu bílarnir eru beinskiptir með lágmarks búnaði. Allir rafbílar eru auðvitað sjálfskiptir og yfirleitt vel útbúnir. Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar kaupverð eru borin saman.

Rekstrarkostnaður

Margir halda að lágur rekstrarkostnaður rafbíla sé vegna þess að raforka sé miklu ódýrari en bensín og dísilolía. Þetta er ekki rétt og samanburður á verði raforku og bensíns án skatta sýnir að þessar orkueiningar eru á svipuðu verði. Lykillinn að lágum rekstrarkostnaði rafbíla liggur í rafbílatækninni sjálfri, þ.e. að rafbílar eru miklu orkunýtnari en bensínbílar. Ef tekið er dæmi um rafbíl og bensínbíl sömu gerðar frá sama framleiðanda eru eyðslutölur þeirra gefnar upp með mismunandi hætti. Rafbíllinn hefur dæmigerða eyðslutölu upp á 18 kWst/100 km og sambærilegur bensínbíll 7 l/100km. Í fljótu bragði sýnist því rafbíllinn vera orkufrekari en svo er nú aldeilis ekki. Ef við samræmum orkueiningarnar, þ.e. umbreytum kWst í lítra, kemur í ljós að rafbíllinn eyðir einungis 1,7 l/100 km samanborið við 7 l/100 km í tilfelli bensínbílsins. Ef lítrum er breytt í kWst sést að bensínbíllinn eyðir 76 kWst/100 km samborið við 18 kWst/100 km hjá rafbílnum. Það er því góð orkunýtni rafbílsins, eða réttara sagt hörmuleg orkunýtni bensínbílsins, sem gerir rekstrarkostnað rafbíla svona aðlaðandi.

Orkunotkun við 100 km akstur
Orkunotkun olíulítraígildi Orkunotkun kWst
Rafbíll 1,7 l/100 km 18 kWst/100 km
Bensínbíll 7,0 l/100 km 76 kWst/100 km

Ódýrari í rekstri þrátt fyrir kílómetragjald

Um áramótin 23/24 var tekið upp kílómetragjald til að tryggja ríkissjóði tekjur til vaxtar og viðhalds vegakerfisins. Ríkið hefur notað svokölluð olíugjöld til að fá tekjur fyrir rekstur vegakerfisins. Þetta er óskilvirk leið til að afla tekna þar sem sparneytnir bílar borga minna og rafbílar ekkert þrátt fyrir að nýta vegakerfið til jafns við aðra bíla. Kílómetragjald tekur nú við í tveimur skrefum og gildir fyrst fyrir rafbíla eingöngu og svo fyrir alla aðra bíla frá og með áramótum 24/25. Á móti munu olíugjöld lækka.

Hvað kostar þá grunnþjónusta rafbíla í samanburði við bensínbíla? Ef borinn er saman orkukostnaður miðað við 100 km sést að miðað við núverandi eldsneytis- og raforkuverð (300 kr./l og 18 kr./kWst) kosta 100 km í bensínbíl (7 l/100km) 2.100 kr. en aðeins 324 kr. fyrir rafbílinn (18 kWst/100 km). Ef við bætum við kílómetragjaldi sem er 6 kr./km á rafbílinn fer kostnaðurinn á 100 km upp í 924 kr.

Kostnaður við 100 km akstur
Kostnaður án kílómetragjalds Kostnaður með kílómetragjaldi
Rafbíll 324 kr. 924 kr.
Bensínbíll 2.100 kr.
2.100 kr.
Mismunur 1.776 kr.
1.176 kr.

Eins og sjá má er helmingi ódýrara að keyra rafbíl en sambærilegan bensínbíl þrátt fyrir að rafbíllinn borgi nú sinn hluta af kostnaði við vegakerfið með kílómetragjaldi. Hundrað þúsund kílómetra akstur á rafbíl sparar því vel rúmlega milljón krónur miðað við bensínbíl. Sparnaður í orkukostnaði einn og sér gerir því rafbíl að augljósum kosti og minni viðhaldskostnaður er því í raun bara bónus. En hversu stór bónus?

Lægri viðhaldskostnaður á rafbílum

Ýmislegt fleira leggst ofan á heildar rekstrarkostnað bifreiða en orkukostnaður. Bifreiðagjöld og tryggingar eru þungir bitar fyrir veskið en þessir kostnaðarliðir leggjast nokkuð jafnt á raf- og bensínbíla. Þegar kemur að viðhaldi blasir önnur mynd við. Viðhald er snúinn liður, sérstaklega í samanburði bíla. Þú þarft þó ekki að vera bifvélavirki til að átta þig á því að rafbílar þurfa mun minna viðhald en bensínbílar. Skýrasti munurinn er auðvitað olíuskipti sem eru hreinlega óþörf fyrir rafbíla en eru drjúgur hluti rekstrarkostnaðar vegna bensínbíla sem oft gleymist. Annar augljós munur á tækni tengist bremsum. Rafbílar notast að miklu leyti við endurhleðslubremsun sem hleður rafhlöðuna þegar hægt er á bílnum og dregur úr þörf á notkun bremsuklossa og þar með endurnýjun á þeim. En mestu skiptir líklega að rafmótorinn er hreinlega einfaldari en bensínvélin. Það er stundum sagt að bilanamöguleikar véla haldist í hendur við fjölda hreyfanlegra hluta. Rafbíll hefur um 18 hreyfanlega parta á meðan bensínbíllinn hefur yfir 2.000. Bilanatíðni og viðhaldsþörf er þar með minni fyrir rafbíla og dregur verulega úr viðhaldsþörf og -kostnaði.

Sparar 1-2 milljónir með því að sleppa bílnum

Ef þú vilt virkilega draga úr samgöngukostnaði er þó ekkert sem slær út breyttar ferðavenjur. Það hefur aldrei verið auðveldara að draga úr notkun einkabílsins en nú, hvort sem það er með því að aka minna eða hreinlega losa sig við bílinn. Í fyrsta lagi hefur tilkoma rafhjóla breytt miklu þar sem þau auka notkunarmöguleika reiðhjóla talsvert með tilliti til vegalengda, veðurs og landslags (brekkur). Í öðru lagi hafa hjólainnviðir batnað mikið. Í þriðja lagi hafa möguleikar á heimavinnu og heimsendingu á vörum og öðru tekið stakkaskiptum. Í raun er það orðinn alvöru valkostur að ferðast um á rafhjóli, vinna heima þegar veður er hvað verst og fá allar vörur sendar heim í stað þess að keyra eftir þeim á eigin bíl.

Enginn bíll er í raun langauðveldasta leiðin til að spara mikla peninga í formi bílakaupa, eldsneytiskostnaðar, viðhalds, trygginga o.s.frv. Samkvæmt Félagi íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB) er rekstrarkostnaður meðalbíls með öllu um 100 kr. á hvern km. Með því að hjóla 20 km á dag í stað þessa að nota bíl er því hægt að spara um 2.000 kr. Að losa sig við bíl getur minnkað útgjöld um eina til tvær milljónir á ári, skv. útreikningum FÍB. Það er launahækkun sem fæstir myndu fúlsa við og hún er svo sannarlega í boði. Það eina sem þarf að gera er að losa einn bíl út úr fjölskyldubókhaldinu.

Höfundur er sviðsstjóri orkuskipta hjá Orkustofnun.

Þú gætir einnig haft áhuga á
Hjón úti í náttúru
18. júní 2024
Lífeyrisgreiðslur TR á mannamáli
Sjálfsagt höfum við mjög ólíkar hugmyndir um hvernig við viljum eyða efri árunum. Öll eigum við samt sameiginlegt að þurfa að huga vel og tímanlega að því hvernig við fjármögnum þessi ár.
Íbúðir
8. maí 2024
Getur borgað sig að festa vexti þegar þeir eru svona háir?
Þau sem festu vexti á óverðtryggðum íbúðalánum þegar vextir voru sem lægstir, sjá nú fram á að greiðslubyrðin af lánunum muni hækka verulega þegar vextirnir losna. Margar leiðir eru færar til að lækka greiðslubyrði af íbúðalánum og ein þeirra er að festa vextina. En getur það borgað sig þegar vextir eru svona háir og fara vonandi lækkandi?
Lyftari í vöruhúsi
8. maí 2024
Verðbólgan á allra vörum - nokkur lykilatriði til að hafa á hreinu
Verðbólga, stýrivextir, verðbólguvæntingar og gengi. Hvað þýða þessi hugtök og af hverju skipta þau máli?
Ungt fólk
5. apríl 2024
Hvað breytist við að verða fjárráða?
Þegar þú verður fjárráða berð þú ábyrgð á peningunum þínum og viðskiptasögu. Við þessi tímamót er gott að staldra við, kynna sér mikilvæg atriði um fjármálin sín og fá sem besta yfirsýn yfir hlutina.
Stúlkur á hlaupahjólum
15. mars 2024
Hvað á að gera við fermingarpeninginn?
Áður voru fermingargjafir oft eigulegir gripir sem hjálpuðu fermingarbarninu inn í nýtt tímabil ævinnar – skatthol, pennar, orðabækur, merkileg skáldverk, hljómtæki, tjöld, armbandsúr eða ferðatöskur.
Hjón úti í náttúru
12. mars 2024
Það gæti borgað sig að spara í sjóðum ef þú færð greiðslur frá TR
Þau sem fá greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins hafa mörg hver rekið sig á að fjármagnstekjur umfram ákveðna fjárhæð geta skert greiðslurnar. Það er eðlilegt að spyrja sig hvaða leiðir séu bestar fyrir sparnaðinn, sérstaklega eftir að vextir tóku að hækka, og hvernig best er að haga sparnaði með tilliti til fjármagnstekna.
Verðbréfasíða í netbanka
24. jan. 2024
Viltu ná árangri með eignadreifingu?
Okkur er oft ráðlagt að dreifa eignum okkar til þess að draga úr sveiflum. Viðkvæðið „ekki setja öll eggin í sömu körfuna“ stendur fyrir sínu, en með því að dreifa áhættunni getum við varið okkur gegn ófyrirséðu tapi af stökum fjárfestingum.
18. jan. 2024
Hvernig er fjármálaheilsan?
Við upphaf nýs árs er mjög algengt að fólk byrji í heilsuátaki, enda oft ekki vanþörf á eftir margra vikna sykurát og óhóflega neyslu á mat og drykk. Það er upplagt að nota tækifærið til að velta líka fyrir sér fjármálaheilsunni og setja sér markmið um að bæta fjármálin.
16. jan. 2024
Hægt að spara stórfé með því að leggja bílnum
Svigrúmið til að skera niður föst útgjöld heimilisins þannig að virkilega muni um er oft lítið. Eitt liggur þó betur við höggi en flest annað, nefnilega hinn rándýri einkabíll!
Verðbréf í appi
4. jan. 2024
Þetta er gott að vita áður en þú kaupir í sjóði
Fjárfesting í verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum er vinsæl leið til að ávaxta sparifé. Ef þú ert að velta fyrir þér að setja sparnaðinn þinn, eða hluta af honum, í sjóð er gott að þekkja nokkur lykilhugtök.
Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur