Lofts­lags­breyt­ing­ar auka og breyta áhættu í fjár­mála­geir­an­um

Áhrif loftslagsbreytinga á fjármálageirann og fjármálafyrirtæki koma aðallega fram eftir tveimur leiðum. Í fyrsta lagi vegna tjóns á eignum, innviðum og landgæðum. Í öðru lagi vegna umbreytingaáhættu, þ.e. áhrifanna af breytingum sem er ætlað að koma í veg fyrir frekari hlýnun, s.s. með nýrri tækni, nýjum reglum og breyttum viðhorfum og væntingum á eigna- og fjármagnsmörkuðum.
25. júní 2020

Áhrif loftslagsbreytinga verða eflaust mismunandi á milli einstakra ríkja. Það er þó líklegt að eftir því sem ríki og hagkerfi eru með lægri tekjur verði áhrifin meiri.

Baráttan gegn loftslagsvánni er risastórt samfélagslegt verkefni þar sem allir, þar með talin fjármálafyrirtæki, þurfa að leggja sín lóð á vogarskálarnar. Kostnaður við að hindra að meðalhiti á jörðinni hækki mikið umfram það sem orðið er verður mikill og ljóst að fjármálamarkaðurinn gegnir mikilvægu hlutverki.

Mikilvægi fjármálamarkaða

Fjármálamarkaðir verða þó ekki í fararbroddi í breytingum í átt að því lágkolefnishagkerfi sem stefnt er að. Stjórnvöld einstakra landa munu ráða ferðinni um hversu hröð þróunin verður, hversu róttæk stefnan verður, hve háleit markmið verða sett og hve mikill hraðinn verður í breytingaferlinu. Eftir því sem fleiri ríki breyta skuldbindingum Parísarsamkomulagsins í bindandi lagaákvæði með því að setja sér skýr markmið má á hinn bóginn reikna með að fjármálamarkaðir muni dansa nokkuð vel í takt. Fjármálamarkaðir munu jafnvel ýta undir að þróunin verði hraðari, t.d. með því að auka möguleika á þátttöku í sjálfbærum fjárfestingum og þrengja að þeim atvinnurekstri sem er ósjálfbær og í andstöðu við markmið í umhverfismálum.

Í þessu sambandi er mikilvægt að fjármálamarkaðir nái að aðlaga sig að þeirri stefnu sem stjórnvöld kjósa að vinna eftir og að samstarf á þessu sviði verði með svipuðum hætti og á öðrum hlutum fjármálamarkaða, t.d. þannig að framkvæmd loftslagsstefnu verði með svipuðum hætti og gildir um peningastefnuna. Þeir sem halda utan um stefnuna, t.d. seðlabankar, fylgjast sífellt með viðbrögðum markaðarins og markaðirnir taka síðan mið af þeim ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli hinnar pólitísku stefnu. Samspil af þessu tagi væri mjög æskilegt.

Trúverðug stefna nauðsynleg

Tíminn sem þessi markaður þarf til þess að þróast verður væntanlega mjög háður því hve trúverðug stefnan í loftslagsmálum er og hversu mikil samheldni mun ríkja um hana.

Fjármálamarkaðir geta hjálpað til og hugsanlega ýtt undir þróunina en þeir geta aldrei komið í staðinn fyrir aðgerðir stjórnvalda.

Þegar einstök ríki hafa öðlast meiri reynslu og byggt sér upp „ferilsskrá“ í loftslagsmálum munu markaðirnir geta miðlað fjármagni til réttra verkefna og þar með flýtt fyrir þróun í átt að lágkolefnishagkerfi. Aðgerðir og tillögur framkvæmdastjórnar ESB sýna að þar eru málin tekin mjög alvarlega og að markvissar tillögur eru að koma fram.

Á flæðir yfir bakka sína

Áhætta getur komið fram á löngum tíma

Það er mjög erfitt að meta fjárhagslega áhættu vegna loftslagsbreytinga, en flestar rannsóknir benda til þess að bæði efnislegur og fjárhagslegur kostnaður verði verulegur. Áhættan birtist ekki alltaf strax og áhætta sem kemur fram eftir á vegna hamfara af einhverju tagi getur orðið veruleg. Þegar hagkerfi færa sig úr mengandi orkugjöfum yfir í grænni orku gæti t.d. þurft að endurmeta eignir í sumum „óhreinum“ atvinnugreinum. Fyrirtæki sem í dag er verðmætt og skilar hagnaði gæti, vegna breyttra náttúrulegra aðstæðna, viðhorfa og stefnu, orðið verðlaust eða a.m.k. mun verðminna. Því er ekki víst að verðmat á þessum fyrirtækjum, eða lánum til þeirra, endurspegli með réttum hætti þá áhættu sem viðkomandi greinar búa við vegna loftslagsbreytinga. Þessu til viðbótar eykur samtenging áfalla víðs vegar um heiminn kerfislega áhættu, þ.e. áfall á einum stað getur haft mun meiri áhrif en raunin var áður.

Mengandi starfsemi gæti orðið kostnaðarsamari

Aukin og almennari vitund um áhættu á sviði svokallaðra UFS-þátta, þ.e. umhverfis- og félagslegra þátta auk stjórnarhátta (e. EGS), mun væntanlega auka kostnað fyrirtækja sem ekki taka þátt í baráttunni gegn loftslagsvánni. Lagaleg áhætta fyrir fjárfesta og fyrirtæki verður sýnileg frá einstaklingum, fyrirtækjum og jafnvel þjóðum sem telja sig hafa orðið fyrir tjóni vegna loftslagsbreytinga og vilja sækja rétt sinn gagnvart þeim sem þeir telja ábyrga (sbr. gjaldþrot Pacific Gas & Electric orkufyrirtækisins í Kaliforníu). Sé ekki tekið á áhættu af þessu tagi sem tengist eignum og skuldbindingum og upplýst um hana getur það haft í för með sér auknar ábyrgðir eða skuldbindingar fyrir fjárfesta. Þessir nýju félags- og umhverfislegu þættir eru farnir að hafa töluverð áhrif á fjárfestingarumhverfið.

Þannig hafa margir fjárfestar ákveðið að draga sig út úr fjárfestingum í fyrirtækjum sem tengjast notkun og framleiðslu jarðefnaeldsneytis og einhverjir bankar og tryggingarfélög hafa skuldbundið sig til þess að draga úr fjármögnun og tryggingum til þessara fyrirtækja.

Aðgerðir af þessu tagi hafa haft mikil áhrif á kolaiðnað og skapað erfiðleika og aukinn kostnað við fjármögnun og tryggingar. Einstök ríki gætu einnig lent í svipuðum erfiðleikum hvað varðar lánshæfismat þar sem bæði fjárfestar og matsfyrirtæki eru farin að fylgjast gaumgæfilega með því hvernig ríki standa sig á þessu sviði.

Nýjar aðferðir við mat á áhættu

Loftslagsbreytingar hafa mikil áhrif á áhættumat eigna. Breytingar á regluverki í kringum loftslagsmál, hækkandi sjávarstaða og auknar öfgar í veðurfari þýða að fjárfestar og þeir sem útvega fjármagn þurfa að koma sér upp nýrri þekkingu og aðferðum við að meta fjármálalega áhættu í tengslum við loftslagsbreytingar.

Nýleg úttekt Englandsbanka bendir til þess að um þrír fjórðu hlutar banka í Bretlandi séu farnir að líta á áhættu sem stafar frá loftslagsbreytingum eins og hverja aðra fjárhagslega áhættu í stað þess að líta einungis á loftslagsmál sem hluta af stefnu um samfélagslega ábyrgð. Sem dæmi eru bankar farnir að setja hættu á flóðum inn í áhættulíkön sín þar sem tíð flóð geta haft veruleg áhrif á veð í fasteignum. Þá fylgjast bankar vel með útfærslu stefnumála í loftslagsmálum þar sem hún gæti haft mikil áhrif á umbreytingaáhættu þeirra (e. transition risk). Þarna gæti áhætta t.d. legið í að vera með of miklar skuldbindingar í greinum sem tengjast olíu eða kolum eða útlánum til kaupa á díselbílum.

Það er nokkuð ljóst að allar hugmyndir um áhættumat eru að breytast með breyttum aðstæðum í umhverfinu. Nýir mikilvægir þættir eru farnir að skipta mun meira máli en áður var og fjármálafyrirtæki hafa stóru hlutverki að gegna við að greina og meta þessar nýju aðstæður og vinna út frá þeim.

Þú gætir einnig haft áhuga á
Guðrún Tinna Ólafsdóttir
18. jan. 2021

Svanni veitir góðum hugmyndum kvenna brautargengi

 „Svanni eflir konur í fyrirtækjarekstri og gerir þeim kleift að framkvæma góðar hugmyndir. Þannig stuðlar hann að nýsköpun og blómlegu atvinnulífi,“ segir Guðrún Tinna Ólafsdóttir, stjórnarformaður Svanna - lánatryggingasjóðs kvenna. Landsbankinn er bakhjarl sjóðsins sem hefur opnað fyrir umsóknir.
Dagatal Landsbankans 2021
22. des. 2020

Dagatal Landsbankans 2021: Tækniframfarir og samfélagsbreytingar

Aðlögunarhæfni mannskepnunnar er ótrúleg sem er ómetanlegt í heimi sem tekur jafn örum breytingum og sá sem við byggjum. Hugviti mannfólksins virðist lítil mörk sett og hraði tækniþróunar slíkur að erfitt getur verið að átta sig á því hversu mikið hefur breyst á stuttum tíma.
Starfsfólk í hjálparstarfi
18. des. 2020

Fólk vill láta gott af sér leiða

Hjálpar- og styrktarfélög hafa ekki farið varhluta af heimsfaraldri og öllum þeim nýju lögmálum og siðum sem heimurinn hefur þurft að tileinka sér árið 2020.
Vindmyllur
19. nóv. 2020

Mikilvægt að þekkja raunveruleg umhverfisáhrif banka

Í gegnum tíðina hafa umhverfisáhrif banka gjarnan verið talin smávægileg. Bankar eru að upplagi skrifstofufyrirtæki og rekstur þeirra krefst ekki beinnar notkunar á auðlindum eða mengandi efnum í stórum stíl. Bankar og aðrar fjármálastofnanir hafa því ekki verið sett undir sama hatt og verksmiðjur, flugfélög eða önnur starfsemi sem sýnilega hefur bein áhrif á umhverfið. Í dag er hinsvegar gerð skýr krafa um að bankar mæli og greini frá óbeinum umhverfisáhrifum sínum.
5. nóv. 2020

Loksins skýrar leikreglur: Ný sjálfbærniviðmið Evrópusambandsins

Undanfarin ár hefur verið þrýst á fjármagnsmarkaði að beina fjármagni í verkefni sem stuðla að sjálfbærri framtíð. Samræmdar reglur og viðmið hefur hins vegar skort. Nýtt flokkunarkerfi Evrópusambandsins á sviði sjálfbærra fjármála samræmir verklag og setur sjálfbærniviðmið sem fjármagnsmarkaðir geta stuðst við til að ná markmiðum í loftslagsmálum.
2. nóv. 2020

Raunveruleg umhverfisáhrif fjármálafyrirtækja

Við mat á umhverfisáhrifum fjármálafyrirtækja nægir ekki að skoða losun gróðurhúsalofttegunda út frá beinum rekstri. Raunverulegt umhverfisspor þeirra markast í gegnum útlán og fjárfestingar og því er nauðsynlegt að mæla það sérstaklega.
6. okt. 2020

Gulleggið - Skemmtilegur stökkpallur fyrir frumkvöðla

„Ef þú lumar á góðri hugmynd er um að gera að koma henni í framkvæmd. Frumkvöðlakeppnin Gulleggið er tilvalinn vettvangur til þess,“ segir Edit Ómarsdóttir verkefnastjóri hjá Icelandic Startups. Landsbankinn hefur verið einn helsti bakhjarl Gulleggsins frá upphafi.
24. júní 2020

Beinn og óbeinn kostnaður vegna loftslagsbreytinga

Kostnaður við að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins um að hlýnun haldist innan við 2°C fram til 2050 er gífurlegur. Í því sambandi er mikilvægt að greina á milli kostnaðar til skamms tíma og til lengri tíma. Aðgerðir sem virðast vera mjög dýrar til skemmri tíma geta reynst ódýrar í lengri tíma samhengi vegna þeirrar nýsköpunar sem þær kunna að leiða til. Ekki má heldur gleyma því að aðgerðir sem farið er í strax gætu bætt lífsgæði fólks mikið.
24. júní 2020

Baráttan gegn loftslagsvandanum krefst mikils fjármagns

Hlutverk fjármálageirans er og verður mjög stórt í öllum þeim aðgerðum sem nauðsynlegar eru til þess að ná tökum á loftslagsvandanum. Markmið íslenskra stjórnvalda er að ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Fjárfestingaþörfin er gífurleg og til þess að uppfylla þá þörf þarf að beina miklu fjármagni á rétta staði og í rétt verkefni.
24. júní 2020

Fjármálageirinn og loftslagsvandinn

Loftslagsvandinn er eitt af stærstu málum samtímans. Í Parísarsamkomulaginu frá 2015 samþykktu ríki heims að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda til að tryggja að hlýnun héldist innan við 2°C og helst innan við 1,5°C. Ríkisstjórn Íslands hefur sett sér það markmið að ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2040, sem felur í sér að losun að frádreginni kolefnisbindingu verði engin. Þetta er háleitt markmið sem krefst mikilla breytinga í samfélagi okkar og gríðarlegra fjárfestinga á næstu árum. Landsbankinn tekur hlutverk sitt alvarlega í þessum efnum og telur mikilvægt að fjalla um loftslagsmál og hið mikilvæga hlutverk sem fjármálafyrirtæki og fjármálamarkaðir munu gegna í þeim nauðsynlegu breytingum sem framundan eru. Umræðan um loftslagsvandann hefur reyndar horfið tímabundið í skuggann af Covid-19-faraldrinum, en vandamálin hafa ekki horfið og markmið um úrbætur standa eftir sem áður.
Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur

Tryggja virkni vefsins

Greina notkun svo við getum mælt og aukið gæði vefsins

Notaðar til að birta persónubundnar auglýsingar

Nánar um vefkökur