Sala eigna

Stefna Landsbankans um sölu eigna

1. Gildissvið

Stefna Landsbankans um sölu eigna (hér eftir „stefnan“ eða „stefna þessi“) gildir fyrir Landsbankann hf. (hér eftir  nefndur „Landsbankinn“ eða „bankinn“). Stefnan nær til sölu allra eigna í eigu bankans. Stefnan nær jafnframt til sölu fullnustueigna, hvort sem slíkar eignir eru í eigu Landsbankans eða í eigu dótturfélags bankans.

2. Markmið

Markmið stefnunnar er að leggja grunn að vönduðum innri stjórnarháttum bankans um sölu eigna og takmarka rekstraráhættu og orðsporsáhættu sem sala eigna getur falið í sér. Stefnunni er ætlað að stuðla að gagnsæi og trúverðugleika við sölu eigna og efla þannig traust til bankans.

3. Ákvörðun um sölu

Ákvörðun um að selja eign skal tekin í ljósi viðskiptalegra markmiða bankans á hverjum tíma og að teknu tilliti til markaðsaðstæðna. Áður en tekin er ákvörðun um að selja eign skal liggja fyrir hvernig meðferð sölunnar skuli hagað. Sölumeðferðin skal vera í samræmi við stefnu þessa.

4. Almenn sjónarmið um sölu eigna

Sala eigna fer fram á viðskiptalegum forsendum þannig að sanngjarnt verð fáist fyrir eignirnar. Salan skal hafa hagsmuni bankans og dótturfélaga að leiðarljósi og vera í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur á fjármálamarkaði, sbr.  19. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.

5. Meginregla um opið söluferli

Það er meginregla að selja eignir í opnu söluferli. Með opnu söluferli er í stefnu þessari átt við ferli þar sem bankinn veitir upplýsingar um að tiltekin eign sé til sölu þannig að fleiri en einum hugsanlegum kaupanda sem uppfyllir tiltekin skilyrði er gefinn kostur á að gera kauptilboð í eignina á jafnræðisgrundvelli í samræmi við nánar tilgreindar forsendur.

Verðbréf og aðrir fjármálagerningar sem teknir hafa verið til viðskipta á markaði skulu seldir á markaði og telst slík sala fela í sér opið söluferli í skilningi stefnu þessarar.

6. Frávik frá meginreglunni um opið söluferli

Hægt er að víkja frá meginreglunni um opið söluferli ef talið er: (a) að slíkt ferli brjóti gegn lögvörðum hagsmunum bankans, (b) að viðskiptalegir annmarkar séu á því að viðhafa opið söluferli, (c) að önnur lögmæt sjónarmið mæli gegn því að hafa opið söluferli eða (d) ef verðmæti eignar er það lítið að það réttlæti ekki kostnað við opið söluferli.

Frávik frá meginreglunni um opið söluferli skal vera rökstutt og skráð og háð samþykki bankaráðs.
Bankaráð getur veitt bankastjóra almenna heimild til þess að samþykkja frávik frá meginreglunni þegar verðmæti eignar er undir tilteknum mörkum.

7. Mikilvægar eignir

Mikilvægar eignir í skilningi stefnu þessarar teljast eftirfarandi eignir:

 • Allar eignir þar sem þær aðstæður eru fyrir hendi að sala eignar er talin þess eðlis að hún feli í sér sérstaka og mjög alvarlega orðsporsáhættu, eins og sú áhætta er skilgreind í stefnu þessari.
 • Fasteignir og fasteignaréttindi sem að mati bankans eru að verðmæti kr. 300.000.000 eða meira.
 • Lausafjármunir sem að mati bankans eru að verðmæti kr. 100.000.000 eða meira.
 • Eignarhlutir í félögum, sem ekki hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði í EES-ríki, og uppfylla eitt eða fleiri eftirfarandi skilyrða:
  1. Virði seldra eignarhluta í viðkomandi félagi er að mati  bankans að verðmæti kr. 100.000.000 eða meira.
  2. Seldir eignarhlutir samsvara 20% eða meira af heildareignarhlutum í viðkomandi félagi og eru að mati bankans að verðmæti kr. 50.000.000 eða meira.

Eign telst vera mikilvæg ef eitt eða fleiri skilyrði hér að framan eru fyrir hendi.

Söluferli fyrir mikilvægar eignir skal vera ítarlegra en söluferli fyrir eignir sem ekki teljast mikilvægar. Í verklagsreglum skal kveðið á um viðbótarkröfur varðandi söluferli fyrir mikilvægar eignir.

Sala allra mikilvægra eigna skal háð sérstöku og skriflegu mati á orðsporsáhættu.

Sala allra mikilvægra eigna skal háð samþykki bankaráðs að fenginni tillögu Áhættu- og fjármálanefndar.

8. Orðsporsáhætta

Með orðsporsáhættu er átt við hættu á því að orðspor bankans skaðist með athöfnum eða athafnaleysi í starfsemi hans. Hér er átt við mögulegt tjón á ímynd bankans í huga viðskiptavina og annarra haghafa.

Við sölu eignar skulu starfsmenn leitast við að viðhafa þau vinnubrögð sem lágmarka mögulegt tjón vegna orðsporsáhættu hvort sem hún leiðir af athöfnum, athafnaleysi eða ákvörðunum þeirra.

9. Verklagsreglur

Á grundvelli stefnu þessarar skal Áhættu– og fjármálanefnd setja skráðar verklagsreglur um sölu fasteigna, lausafjármuna, eignarhluta í óskráðum félögum og eftir atvikum annarra eignaflokka.

Í verklagsreglunum skal kveðið á um eftirfarandi:

 1. Lýsing á opnu söluferli fyrir viðkomandi eignaflokk.
 2. Kröfur um sýnileika og upplýsingar um eignir til sölu.
 3. Leiðbeiningar um mat á orðsporsáhættu.
 4. Lýsing á skilyrðum fyrir frávikum frá opnu söluferli.
 5. Leiðbeiningar um hvernig söluferli mikilvægra eigna skuli hagað.
 6. Leiðbeiningar um varðveislu gagna um sölu eigna.

10. Fullnustueignir

Fullnustueignir eru eignir sem Landsbankinn leysir til sín frá einstaklingum, fyrirtækjum eða öðrum lögaðilum til að tryggja fullnustu krafna. Slík fullnusta er eðlilegur þáttur í starfsemi viðskiptabanka. Stefnt skal að því að selja fullnustueignir eins fljótt og unnt er að teknu tilliti til markaðsaðstæðna.

Framkvæmd Landsbankans við sölu fullnustueigna er í samræmi við 22. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, en þar kemur m.a. fram að fullnustueignir skuli seldar jafnskjótt og hagkvæmt er. Framkvæmdin tekur jafnframt mið af þeim sjónarmiðum sem Samkeppniseftirlitið hefur beint til fjármálafyrirtækja vegna yfirtöku á fyrirtækjum í samkeppnisrekstri, þ. á m. þeim tilmælum sem fram koma í áliti Samkeppniseftirlitsins nr. 3/2008, ákvarðanir banka og stjórnvalda um framtíð fyrirtækja, frá 12. nóvember 2008 og umræðuskjali Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2009 um banka og endurskipulagningu fyrirtækja.

Stefna þessi og verklagsreglur sem settar eru á grundvelli hennar skulu gilda um sölu fullnustueigna, hvort sem slíkar eignir eru í eigu Landsbankans eða í eigu dótturfélags bankans.

11. Skýrslugjöf

Í ársskýrslu bankans skal birta samandregnar upplýsingar um (a) eignir sem eru til sölu, (b) eignir sem seldar hafa verið á liðnum 12  mánuðum og (c) samandregnar upplýsingar um frávik frá meginreglunni um opið söluferli á liðnum 12 mánuðum.

Prentvæn útgáfa

Stefna um sölu eigna