Réttindi

Ævilangur lífeyrir

Sjóðfélagi sem á réttindi í samtryggingardeild á rétt á ævilöngum lífeyri sem greiddur er mánaðarlega.
Greiðslur ævilangs lífeyris hefjast á ólíkum tíma eftir því hvaða útgreiðsluleið sjóðfélagi hefur valið.

Nánar um útgreiðsluleiðir


Örorkulífeyrir

Sjóðfélagi á rétt á örorkulífeyri til 70 ára aldurs ef hann verður fyrir orkutapi sem metið er 50% eða meira, hefur greitt til lífeyrissjóðs í a.m.k tvö ár og orðið fyrir tekjuskerðingu af völdum orkutapsins.

Auk örorkulífeyris ávinnur þú þér rétt til þess sem kallað er framreikningur örorkulífeyris, að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Ef þú átt rétt til framreiknings hækkar mánaðarlegur örorkulífeyrir þinn þar sem framreikningur tekur mið af þeim lífeyri sem þú hefðir áunnið þér miðað við að þú hefðir greitt til sjóðsins til 65 ára aldurs. Þá ávinnur þú þér einnig rétt til ellilífeyris frá 70 ára aldri, eins og þú hefðir greitt til sjóðsins til 65 ára aldurs.

Örorkulífeyrisréttur er miðaður við áunnin lífeyrisréttindi og framreiknuð réttindi ef sjóðfélagi uppfyllir viss skilyrði.

Fylgigögn með umsókn um örorkulífeyri

 • Undirrituð umsókn
 • Afrit af örorkuskírteini með mynd frá Tryggingastofnun
 • Skattskýrsla þriggja síðustu tekjuára
 • Læknisvottorð

Skilyrði framreiknings

 • Sjóðfélagi hafi greitt í sjóðinn í a.m.k. 3 af s.l. 4 árum.
 • Sjóðfélagi hafi greitt í sjóðinn í a.m.k. 6 af sl. 12 mánuðum.
 • Árleg inngreiðsla sjóðfélaga hafi verið a.m.k. 62.353* kr.
 • Orkutap sjóðfélaga sé ekki rakið til ofnotkunar áfengis, lyfja eða fíkniefna.

Fullur örorkulífeyrir er greiddur m.v. 100% örorku en lífeyrisgreiðslur eru hlutfallslegar ef orkutapið er á bilinu 50% - 100%.

 • Áframhaldandi ávinnsla ellilífeyris, m.v. 65 ára aldur.
 • Viðmiðunarlaun, sl. 3 ár.
 • Sjóðfélagi hafi orðið fyrir tekjumissi.
 • Örorkumatið skal miða við hæfi sjóðfélaga til þess að afla sér launatekna.
 • Örorkulífeyrir ekki hærri en tekjumissir vegna örorku.
 • Ekki greiðslur fyrstu þrjá mánuði eða ef örorka varir skemur en sex mánuði.

*m.v. vísitölu neysluverðs í jan. 2016


Dæmi um útreikning örorkulífeyris

Hér fyrir neðan er sýnt dæmi um rétt til örorkulífeyris sjóðfélaga í Blandaðri leið (Leið I) í samræmi við samþykktir Íslenska lífeyrissjóðsjóðsins. Engin tvö tilvik eru nákvæmlega eins en til einföldunar er dæmi tekið þar sem laun eru óbreytt, kr. 400.000,- á mánuði, frá 25 ára aldri þar til starfsorkuskerðing verður þegar sjóðfélaginn er 35 ára.

Heildariðgjöld frá 25 til 35 ára: kr. 5.760.000.

Þar af renna kr. 3.840.000 í samtryggingardeild og kr. 1.920.000 í séreignardeild.

Örorkulífeyrisréttur frá 35 ára aldri, áunninn og framreiknaður, yrði samtals kr. 195.940,- á mánuði.

Í dæminu er starfsorkuskerðing varanleg og greiðist því til 65 ára aldurs en þá taka við greiðslur ellilífeyris sem eru til æviloka.


Makalífeyrir

Andist sjóðfélagi sem naut eftirlauna eða örorkulífeyris úr sjóðnum, hefur greitt iðgjald til hans í a.m.k. 24 mánuði á undanförnum 36 mánuðum eða hefur öðlast rétt til framreiknings og lætur eftir sig maka, á eftirlifandi maki rétt á lífeyri úr sjóðnum.

Við fráfall sjóðfélaga er greiddur makalífeyrir til eftirlifandi maka. Fullur makalífeyrir skal aldrei greiddur skemur en í 24 mánuði en hafi makinn barn yngra en 18 ára á framfæri, sem sjóðfélaginn hafði

áður á framfæri sínu, eða ef makinn er 50% öryrki og yngri en 70 ára, skal fullur makalífeyrir greiddur á meðan það ástand varir. Fullur makalífeyrir er 50% af áunnum örorkulífeyri sjóðfélaga við andlátið m.v. 100% örorku.

Réttur til framreiknings á makalífeyri fer eftir sömu reglum og framreikningur á örorkulífeyri.


Barnalífeyrir

Andist sjóðfélagi, sem hefur uppfyllt skyldu til lágmarkstryggingaverndar með greiðslum til sjóðsins í a.m.k. 24 mánuði á undanförnum 36 mánuðum, hefur öðlast rétt til framreiknings eða notið elli- og örorkulífeyris við andlát, skulu börn hans og kjörbörn sem yngri eru en 18 ára eiga rétt á lífeyri til 18 ára aldurs. Sama rétt til lífeyris öðlast börn fædd eða ættleidd fyrir orkutap sjóðfélaga sem nýtur fulls örorkulífeyris. Ef örorka er metin lægri en 100% skal barnalífeyrir vera hlutfallslega lægri.

Fullur barnalífeyrir skal vera að lágmarki 13.601 kr. á mánuði með hverju barni örorkulífeyrisþega. Við andlát sjóðfélaga skal barnalífeyrir vera að lágmarki 18.546 kr. með hverju barni.

Barnalífeyrir er greiddur með hverju barni látins sjóðfélaga til 18 ára aldurs. Barnalífeyrir greiðist framfæranda barnsins.

m.v. vísitölu neysluverðs í jan. 2016.