Fréttir

18. desember 2014 09:41

Nýtt landslag á kortamarkaði

Í samræmi við sátt sem Landsbankinn hefur gert við Samkeppniseftirlitið hefur bankinn unnið að breytingum á kortamálum sem ætlað er að einfalda og bæta þjónustu við viðskiptavini um leið og sjálfstæði bankans á þessum markaði verður tryggt. Bankinn tekur með þessu fullan þátt í að koma á breytingum á kortamarkaði sem ætlað er að tryggja eðlilegt samkeppnisumhverfi. Breytingar hafa verið lengi í undirbúningi en munu birtast viðskiptavinum smám saman á næstu mánuðum og árum.

  • Breytingarnar fela í sér að bankinn selur minnihlutaeign sína í bæði Valitor og Borgun og fellst með því á þau meginsjónarmið Samkeppniseftirlitsins að óeðlilegt sé að fleiri en einn banki eigi saman slík kortafyrirtæki.
  • Landsbankinn hættir útgáfu Mastercard og mun frá og með næsta vori eingöngu bjóða viðskiptavinum sínum Visa kort.
  • Samhliða þessu hefur bankinn samið beint við Visa Europe og miðar samningurinn að því að efla þjónustu bankans með nýjum og betri lausnum fyrir viðskiptavini.
  • Landsbankinn hyggst breyta kortafyrirkomulagi sínu verulega, bjóða mun einfaldari og þægilegri þjónustu og nýjar lausnir fyrir viðskiptavini í framtíðinni, m.a. með því að auka hlutfallslega notkun debetkorta.
  • Landsbankinn losnar undan áhrifavaldi samkeppnisaðila í Valitor og Borgun, sem hafa stýrt þróun á kortamarkaði án þess að Landsbankinn hafi haft nokkuð um þau mál að segja, þrátt fyrir að eiga umtalsverðan hlut í báðum þessum kortafyrirtækjunum.
  • Landsbankinn hefur legið með verulegt fé bundið í hlutafjáreign í kortafyrirtækjum og mun með þessum breytingum nýta það betur, t.d. með því að greiða hluta þess í arð til eigenda.
  • Landsbankinn gerir samkomulag við Samkeppniseftirlitið til að liðka fyrir þessum breytingum og fellst á greiðslu 450 milljóna króna sektar vegna mála sem eiga rætur að rekja til ársins 2007.
  • Sáttin við Samkeppniseftirlitið á að öllu óbreyttu að leiða af sér lægri þóknun verslana til færsluhirða og þar með til lægra vöruverðs til neytenda.

Landsbankinn hefur unnið að ofangreindum breytingum um langa hríð, m.a. vegna stöðu sinnar í Valitor og Borgun, en einnig vegna yfirvofandi breytinga á kortamarkaði sem varða bæði tækni og verðlagningu á þjónustu. Landsbankinn tekur af skarið og ýtir undir samkeppni á kortamarkaði með því að hverfa úr eigendahópi kortafyrirtækja og með öðrum aðgerðum sem hann ræðst í. Með því að efla sjálfstæði bankans í kortamálum verður bankinn eftirleiðis í stöðu til að bjóða út þjónustu sem greiðslukortafyrirtæki veita og draga þannig úr kostnaði. Með því að einbeita sér að útgáfu Visakorta, næst einnig fram hagræðing í rekstri.

Minnihluti hlutafjár í Valitor seldur til Arion banka

Landsbankinn hefur selt 38% eignarhlut sinn í Valitor Holding hf. (móðurfélagi Valitor hf.) á 3,6 ma.kr. til Arion banka. Samkvæmt því er allt hlutafé Valitor verðlagt á 9,5 ma.kr. Til viðbótar mun Arion banki greiða Landsbankanum viðbótargreiðslu fái Valitor greiðslur frá Visa Europe vegna valréttar sem í gildi er milli Visa Europe og Visa Inc. í Bandaríkjunum. Væntingar eru um að viðbótargreiðslan gæti numið verulegum hluta af verðmæti hlutafjár Landsbankans í Valitor Holding hf. komi til hennar. Óvissa er um hver endanleg fjárhæð viðbótargreiðslunnar gæti orðið og hvenær hún yrði greidd, en valrétturinn er ótímabundinn. Það skiptir Landsbankann höfuðmáli að Arion banki er reiðbúinn að tryggja þessa viðbótarhagsmuni Landsbankans til langs tíma. Arion banki er meirihlutaeigandi í Valitor Holding hf. og hyggst vera það áfram. Hagsmunir Landsbankans eru því mun betur tryggðir en þeir væru með samkomulagi við fjárfesta sem keypt hefðu minnihluta í félaginu. Af þessari ástæðu var það talið ganga gegn hagsmunum Landsbankans að bjóða hlutinn til sölu á almennum markaði.

Samningur við Visa Europe

Landsbankinn hefur undirritað samning við Visa Europe sem felur í sér m.a. milliliðalaust samband við fyrirtækið. Þessi samningur mun einfalda kortarekstur bankans og skapa forsendur fyrir auknu sjálfstæði í kortaútgáfu, einfalda útboð á þjónustu sem tengist kortamarkaði, hvort heldur er innanlands eða erlendis og auðvelda Landsbankanum að innleiða nýjungar á vegum Visa. Samningurinn mun einnig gera bankanum mögulegt að stýra kortaþjónustu og kortaframboði betur en verið hefur og aðgangur að ráðgjöfum Visa Europe mun færa bankann nær vöruþróun en nokkru sinni fyrr. Með þessu er tryggt að Landsbankinn geti á hverjum tíma boðið viðskiptavinum sínum bestu mögulegu vörur sem VISA býður. Þessi samningur er rökréttur fyrir Landsbankann þar sem nálega 98% viðskiptavina bankans nota VISA greiðslukort.

Samkomulag við Samkeppniseftirlitið

Landsbankinn hefur undirritað sátt við Samkeppniseftirlitið vegna rannsókar á brotum á kortamarkaði sem varðar stærstu bankana þrjá og fyrirtækin Valitor og Borgun. Með sáttinni fellst bankinn á að vinna að breytingum á skipulagi á kortamarkaðinum sem eiga að örva samkeppni.

Viðurkennt er af hálfu Landsbankans að tiltekin framkvæmd á greiðslukortamarkaði á árunum 2007-2009 hafi ekki verið í samræmi við 10. gr. samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins, fallist er á greiðslu sektar að fjárhæð 450 milljónir króna og á að ráðast í aðgerðir sem eiga að efla samkeppni.

Aðgerðirnar fela m.a. í sér að sett verður hámark á svokölluð milligjöld einstaklingskorta en þau greiða færsluhirðar til kortaútgefenda og er þeim ætlað m.a. að standa undir kostnaði útgefanda vegna ábyrgða á greiðslum, fjármögnunar úttekta, kortasvika og vöruþróunar. Milligjöld munu lækka í kjölfar sáttarinnar og það ætti að leiða til lægra vöruverðs. Þá er í sáttinni gert ráð fyrir því að Landsbankinn eigi ekki eignarhluti í Borgun og Valitor með öðrum viðskiptabönkum.

Í sáttinni tekur Samkeppniseftirlitið fram að Landsbankinn kom að eigin frumkvæði á fund Samkeppniseftirlitsins og lýsti yfir vilja til að gera breytingar á greiðslukortastarfsemi sinni áður en eftirlitið birti frumniðurstöður sína í málinu. Einnig kemur fram að bankinn hafi ekki haft beina stjórnunarlega aðkomu að kortafyrirtækjunum frá árinu 2008. Ekkert bendi til þess að starfsmenn bankans hafi haft ástæðu til að efast um lögmæti samninga bankans við Valitor og Borgun um milligjöld. Þá tekur Samkeppniseftirlitið fram í sáttinni að Landsbankinn sýndi ríkan samstarfsvilja og studdi rannsókn og málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins. Með sáttinni er rannsókn Samkeppniseftirlitsins gagnvart Landsbankanum lokið.

Samningur við Valitor um þjónustu á næstu árum

Landsbankinn hefur einnig á undanförnum mánuðum endurmetið stöðu sína á kortamarkaði, m.a. með tilliti til samkomulags um útgáfuvinnslu greiðslukorta og rafeyris. Sú vinna tók mið af ýmsum þáttum, m.a. greiningu á samkeppnisstöðu á kortamarkaði og niðurstöðu könnunar á verði og þjónustu kortafyrirtækja sem bankinn gerði í mars 2014. Í kjölfarið tókust samningar milli Valitor og Landsbankans um að Valitor annist áfram fyrir hönd Landsbankans útgáfu og vinnslu kreditkorta og útgáfu debetkorta. Samningurinn tekur ekki til færsluhirðingar Valitor eða samskipta Landsbankans og færsluhirða og er því í samræmi við sátt við Samkeppniseftirlitið um skýra aðgreiningu færsluhirðingar og útgáfu greiðslukorta. Þeir Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans hf., og Viðar Þorkelsson, forstjóri Valitor hf., skrifuðu 12. desember sl. undir samning þessa efnis. Gildistími samningsins er frá 22. apríl 2015 og er hann til fjögurra ára.

26. nóvember 2020 15:10

Hagsjá: Afgangur af þjónustuviðskiptum en halli á vöruviðskiptum

Útflutningur vöru og þjónustu nam 244,5 mö.kr. á þriðja ársfjórðungi borið saman við um 374,7 ma.kr. á sama tímabili í fyrra. Hann dróst því saman um 130,2 ma.kr., eða rúman þriðjung milli ára. Innflutningur vöru og þjónustu nam 258,1 mö.kr. á þriðja fjórðungi borið saman við 314,3 ma.kr. á sama tímabili í fyrra. Hann dróst því saman um 56,3 ma.kr., eða 17,9%. Halli á vöru- og þjónustuviðskiptum nam því 13,6 mö.kr. en á sama tíma í fyrra var afgangur upp á 60,4 ma.kr.


Nánar

25. nóvember 2020 16:30

Landsbankinn lækkar vexti

Landsbankinn lækkar vexti til einstaklinga og fyrirtækja og mun ný vaxtatafla taka gildi 1. desember nk. Breytilegir vextir á óverðtryggðum íbúðalánum lækka um 0,20 prósentustig. Kjörvextir óverðtryggðra útlána til fyrirtækja lækka um 0,20 prósentustig.


Nánar

24. nóvember 2020 12:31

Hagsjá: Airbnb markaðurinn mun líkast til halda áfram að smækka

Hlutfall íbúða í Airbnb með enga nýtingu er mun hærra en á síðustu árum.


Nánar

Skráðu þig á póstlista