Fréttir

06. nóvember 2014 16:10

Landsbankinn hagnast um 20 milljarða króna á fyrstu níu mánuðum ársins 2014

Hagnaður Landsbankans nam 20 milljörðum króna eftir skatta á fyrstu níu mánuðum ársins 2014 samanborið við 22 milljarða króna á sama tímabili árið 2013. Lækkunin skýrist aðallega af hærri sköttum, en þeir hækka um 32% milli ára. Í heild nema tekjuskattur og sérstakir skattar á fjármálafyrirtæki um 8,7 milljörðum króna á fyrstu 9 mánuðum ársins 2014.

Árshlutareikningur samstæðu 9M 2014

Afkomukynning

Fréttatilkynning

Upplýsingablað

Kynning á afkomu

Hreiðar Bjarnason, framkvæmdastjóri Fjármála Landsbankans, kynnir afkomu bankans á fyrstu 9 mánuðum ársins 2014 og ræðir helstu atriði rekstrarins á þeim tíma (05:05):Rekstrarkostnaður bankans er óbreyttur á milli ára að raunvirði.

Mikill árangur hefur náðst við að lækka vanskil fyrirtækja og heimila og mældust heildarvanskil 3,3% í lok september en þau mældust 6,2% á sama tíma árið áður. Þessi lækkun vanskila hefur meðal annars skilað sér í jákvæðri virðisbreytingu útlána.

Steinþór Pálsson, bankastjóri, segir: „Rekstur Landsbankans hefur gengið vel fyrstu níu mánuði ársins. Lækkun á vaxtamun og á verðbréfamörkuðum hefur áhrif til lækkunar á tekjum en á móti kemur virðisaukning útlána m.a. vegna hratt lækkandi vanskila. Bæði inn- og útlán hafa vaxið töluvert sem er til marks um vaxandi umsvif í hagkerfinu.

Á árinu hafa náðst mikilsverðir áfangar er varða fjármögnun bankans bæði á innlendum og erlendum skuldabréfamarkaði og nú hefur Standard & Poor‘s breytt lánshæfishorfum bankans úr stöðugum í jákvæðar. Þá skráði Landsbankinn EMTN skuldabréfaramma (Euro Medium Term Note) í kauphöll á Írlandi í ágúst. Það mun gera bankanum kleift að gefa út skuldabréf erlendis að jafnvirði allt að 1 milljarði evra í ýmsum gjaldmiðlum og á föstum eða fljótandi vöxtum.

Stærsta mál bankans tengist þeim skrefum sem á næstunni verða stigin til losunar fjármagnshafta og því hvort breytingar á skilmálum skuldabréfanna sem Landsbankinn samdi um við LBI hf. í maí nái fram að ganga. Að mati Landsbankans er samkomulagið við LBI hf. í fullu samræmi við það sem Seðlabanki Íslands hefur ítrekað bent á að nauðsynlegt sé til að hægt verði að stíga markviss skref í átt að afnámi hafta, til heilla fyrir íslenskt efnahagslíf í heild sinni.

Þær breytingar sem gerðar voru á skilmálum skuldabréfsins í maí varða ekki eingöngu lengingu lánstíma, heldur hafa mun víðtækari áhrif. Rutt er úr vegi íþyngjandi takmörkunum við arðgreiðsluheimildum og dregið úr kröfum um veðsetningu eigna.

Eins og fram hefur komið er forsenda þess að samkomulagið taki gildi að LBI hf. fái tilteknar undanþágur í samræmi við lög um gjaldeyrismál. Markmið bankans er að nýta EMTN rammann með nokkrum útgáfum á næstu árum og greiða með þeim skuldina við LBI hf. upp að fullu fyrir október 2018. Lenging á lánstíma LBI skuldabréfanna, að því gefnu að samkomulagið öðlist gildi, mun gera bankanum auðveldara um vik að ná því markmiði á hagstæðari kjörum en ella myndu bjóðast.”

Helstu stærðir úr rekstri og efnahag

Rekstur:

 • Hagnaður Landsbankans nam 20 milljörðum króna eftir skatta á fyrstu níu mánuðum ársins 2014, samanborið við 22 milljarða króna á sama tíma á árinu 2013.
 • Tekjuskattur og sérstakir skattar á fjármálafyrirtæki hækka um 2 milljarða króna frá sama tímabili 2013 og eru um 8,7 milljarðar króna.
 • Arðsemi eigin fjár eftir skatta nam 11,4% samanborið við 12,9% fyrir sama tímabil árið 2013.
 • Hreinar vaxtatekjur námu 22,3 milljörðum króna á fyrstu níu mánuðum ársins. Þær námu 24,3 milljörðum króna á sama tímabili árið 2013.
 • Vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu heildareigna lækkar, var 2,6% á fyrstu níu mánuðum ársins en 2,9% á sama tímabili árið 2013.
 • Hreinar þjónustutekjur námu 4,2 milljörðum króna og aukast lítillega á milli tímabila.
 • Rekstrarkostnaður stendur í stað að raungildi. Almennur rekstrarkostnaður lækkar um 5% og launakostnaður hækkar um 7% frá fyrra ári en sú hækkun skýrist að mestu af samningsbundnum hækkunum.
 • Hlutfall kostnaðar af tekjum fyrstu níu mánuði ársins var 55,3%, en það var 42,3% á sama tíma í fyrra. Breytingin skýrist að stórum hluta af lækkandi vaxtamun. Hlutfall kostnaðar af heildareignum er 1,9%.
 • Stöðugildi í lok september 2014 voru 1.166, samanborið við 1.183 í lok árs 2013.

Efnahagur:

 • Eigið fé bankans nam 241 milljarði króna í lok september og hefur það lítið breyst frá áramótum. Landsbankinn greiddi eigendum sínum tæpa 20 milljarða króna í arð á fyrsta ársfjórðungi ársins.
 • Eiginfjárhlutfall bankans (CAR – Capital Adequacy Ratio) er sem fyrr vel umfram kröfur FME. Það er nú 27,1%, en var 26,2% í lok september 2013.
 • Heildareignir bankans námu 1.201 milljarði í lok september 2014. Þær hafa hækkað um tæpa 50 milljarða frá áramótum.
 • Innlán viðskiptavina hafa aukist um 9% frá áramótum, eða um tæpan 41 milljarð.
 • Útlán til viðskiptavina á fyrstu níu mánuðum ársins eru um 116 milljarðar króna, en að teknu tilliti til afborgana og fleiri þátta, hækka heildarútlán um 39 milljarða á tímabilinu eða 6%.
 • Lausafjárstaða bankans er sterk, bæði í erlendri mynt og í íslenskum krónum. Lausafjárhlutfallið var 49% í lok september 2014, sem er sambærilegt og það var í lok árs 2013.
 • Gjaldeyrisjöfnuður bankans er í góðu horfi og eignir í erlendri mynt eru um 21 milljarðar króna umfram skuldir í erlendri mynt.
 • Heildarvanskil hjá fyrirtækjum og heimilum stóðu í 3,3% í lok september 2014, en voru 6,2% á sama tíma 2013.
Helstu niðurstöður (fjárhæðir í milljónum króna)
  9m 2014 9m 2013 2013 2012 2011
Hagnaður eftir skatta 19.985 22.276 28.759
25.494 16.957
Arðsemi eigin fjár 11,4% 12,9% 12,4%
12,0% 8,4%
Vaxtamunur / heildareignir 2,6% 2,9% 3,1%
3,2% 2,9%
Kostnaðarhlutfall * 55,3% 42,3% 42,9%
45,0% 40,6%
Raunbreyting 0,0% -9,4% -10,1% 4,9% 13,3%
Stöðugildi 1.166 1.179 1.183
1.233 1.311

Heildareignir 1.201.247 1.158.154 1.151.516
1.084.787 1.135.482
Útlán til viðskiptavina 719.627 671.378 680.468
666.087 639.130
Innlán frá viðskiptavinum 497.583 465.742 456.662
421.058 443.590
Eiginfjárhlutfall (CAR) 27,1% 26,2% 26,7%
25,1% 21,4%
Lausafjárhlutfall 49% 48% 50% 48% 43%
Lausafjárhlutfall LCR alls 108% - 102,0% - -
Lausafjárhlutfall LCR FX 222% - 208,0% - -
Gjaldeyrisjöfnuður 21.086 12.434 14.457 -20.035 20.034
Vanskilahlutfall (>90 daga) 3,3% 6,2% 5,3%
8,3% 13,9%

* Kostnaðarhlutfall = Rekstrargjöld alls að frátalinni gjaldfærslu vegna hlutabréfatengdra launaliða / (Hreinar rekstrartekjur – virðisbreytingar útlána)

Helstu þættir í rekstri bankans á fyrstu níu mánuðum ársins 2014

 • Hið alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtæki Standard & Poor‘s (S&P) veitti Landsbankanum í janúar lánshæfiseinkunina BB+ með stöðugum horfum. Í október breytti svo S&P horfum lánshæfiseinkunnar bankans úr stöðugum í jákvæðar og staðfesti ‘BB+/B’ lang- og skammtímaeinkunn bankans.
 • Landsbankinn greiddi arð til eigenda sinna í mars í samræmi við samþykkt aðalfundar og nam hún 70% af hagnaði síðasta árs, eða tæpum 20 milljörðum króna. Arðgreiðslan kom til lækkunar á eigin fé á fyrsta ársfjórðungi.
 • Í mars tók gildi nýtt skipulag útibúa Landsbankans á höfuðborgarsvæðinu og eru öll útibú bankans á því svæði eftirleiðis einstaklingsútibú. Öll viðskipti smærri og meðalstórra fyrirtækja færðust í nýja fyrirtækjamiðstöð í Borgartúni 33.
 • Skrifað var undir nýjan samning í maí um breytingu á skilmálum skuldabréfa Landsbankans og LBI hf. sem samið var um í desember 2009. Lokagjalddagi skuldabréfanna verður árið 2026 í stað 2018, rutt er úr vegi íþyngjandi takmörkunum á arðgreiðsluheimildum og dregið úr kröfum um veðsetningu eigna. Forsenda þess að samkomulagið taki gildi er að LBI hf. fái tilteknar undanþágur í samræmi við lög um gjaldeyrismál.
 • Í júní seldi Landsbankinn 9,9% eignarhlut í FSÍ (Framtakssjóður Íslands) slhf. og allan eignarhlut sinn í IEI slhf., eða sem nemur 27,6%, en í árslok 2013 var FSÍ skipt upp í tvö félög, FSÍ slhf. og IEI slhf. Heildarsöluandvirðið var rúmlega 7 milljarðar króna.
 • Í ágúst skráði Landsbankinn EMTN skuldabréfaramma (Euro Medium Term Note) í kauphöll á Írlandi. Um er að ræða skuldabréfaramma sem gefur bankanum færi á að gefa út skuldabréf að jafnvirði allt að 1 milljarði evra í ýmsum gjaldmiðlum og á föstum eða fljótandi vöxtum.
 • Í september gaf Landsbankinn út nýjan flokk sértryggðra skuldabréfa, LBANK CB 19. Skuldabréfin eru óverðtryggð með föstum 6,8% vöxtum til fimm ára. Fjárhæð útgáfunnar nemur 960 milljónum króna. Fyrr á árinu hafði útgáfa sértryggðra skuldabréfa bankans verið aukin um 1,5 milljarða króna.
 • Mikill vöxtur hefur verið í nýjum íbúðalánum bankans og hafa þau aukist um 129% á fyrstu níu mánuðum ársins, miðað við sama tíma í fyrra. Íbúðalán eru nú rúmlega 67% af útlánum bankans til einstaklinga.
 • Landsbankinn lagði mikla áherslu á að kynna kosti viðbótarlífeyrissparnaðar í tengslum við skuldaleiðréttingu ríkisstjórnarinnar. Fjöldi nýrra samninga um lífeyrissparnað þrefaldaðist á fyrstu níu mánuðum ársins, samanborið við sama tíma 2013.
 • The Banker, tímarit á vegum Financial Times, birti í júlí mat sitt á styrk og frammistöðu 1.000 fremstu banka heimsins. Hvað fjárhagslegan styrk varðar kemst Landsbankinn í 20. sæti í heiminum og 1. sæti í Vestur-Evrópu.
 • Landsbankinn var eitt fjögurra fyrirtækja sem tilnefnd voru til Menntaverðlauna atvinnulífsins 2014.
 • Alþjóðlega fjármálaritið Global Finance valdi Landsbankann besta bankann á Íslandi.
 • Alþjóðlega fjármálatímaritið International Finance valdi Landsbankann besta bankann á Íslandi og taldi netbanka Landsbankans besta netbankann.

Árshlutareikningur samstæðu 9M 2014

Afkomukynning

Fréttatilkynning

Upplýsingablað

19. ágúst 2019 09:59

Dagskrá í Landsbankanum á Menningarnótt

Menningarnótt verður haldin hátíðleg í miðborg Reykjavíkur laugardaginn 24. ágúst 2019. Landsbankinn hefur verið máttarstólpi Menningarnætur frá upphafi og býður að venju upp á fjölbreytta menningardagskrá í Austurstræti 11.


Nánar

12. ágúst 2019 09:46

Umræðan: Góðar viðtökur við fyrstu A2A-greiðslulausninni

Fyrr í sumar opnaði Landsbankinn fyrir aðgang að svokallaðri A2A-greiðslulausn, fyrstur íslenskra banka. Síðan þá hafa rúmlega 50 aðilar nýtt sér prófunarumhverfi fyrir lausnina og verið er að vinna úr fyrstu umsóknunum fyrir aðgang að raunumhverfi.


Nánar

19. ágúst 2019 08:27

Vikubyrjun 19. ágúst 2019

Atvinnuþátttaka var 84% í júní og hefur ekki verið meiri síðan í júlí 2018. 209 þús. manns voru starfandi og 6.800 atvinnulausir. Starfandi voru um 6 þús. fleiri nú í júní en í júní 2018. Vikulegur vinnutími var að jafnaði 40,1 stundir í júní og hafði fækkað um 0,6 stundir frá júní 2018.


Nánar